Mohd Shahrizal Bin Nasir

Fakulti Bahasa Dan Komunikasi
Pensyarah Universiti


mohdshahrizal@unisza.edu.my

Johor

 • POSITION
 • BACKGROUND
 • Administrative Responsibility

  Position Start Date End Date
  Penyelaras (Penyelaras Program Pesisir Fakulti Bahasa Dan Komunikasi), Fakulti Bahasa dan Komunikasi16 Oct 202115 Oct 2023
  Academic Qualification
  Sarjana Sains Kemanusiaan ( Pengajian Kesusasteraan Arab ), Universiti Islam Antarabangsa, 2012.
  Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan ( Bahasa Arab Dan Kesusasteraan ), Universiti Islam Antarabangsa, 2008.
  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan, 2002.

  Expertise
  • Comparative Literature • Literary Studies (Including Literary Genres, Stylistics) • Quranic and Hadith Studies

  Work Experience
 • Lecturer, Quranic Language Division, Centre for Languages and Pre-University Academic Development, International Islamic University Malaysia (2008-2008)
 • Academic Fellow, Department of Arabic Language, Faculty of Languages and Communication, Universiti Darul Iman (2008-2010)

 • Academic Qualification
  Sarjana Sains Kemanusiaan ( Pengajian Kesusasteraan Arab ), Universiti Islam Antarabangsa, 2012.
  Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan ( Bahasa Arab Dan Kesusasteraan ), Universiti Islam Antarabangsa, 2008.
  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan, 2002.

  Expertise
  • Comparative Literature • Literary Studies (Including Literary Genres, Stylistics) • Quranic and Hadith Studies

  Work Experience
 • Lecturer, Quranic Language Division, Centre for Languages and Pre-University Academic Development, International Islamic University Malaysia (2008-2008)
 • Academic Fellow, Department of Arabic Language, Faculty of Languages and Communication, Universiti Darul Iman (2008-2010)

 • Teaching

  Teaching Courses


  14 records
  No Course Code Course Name
  1 CDA10703 BAHASA ARAB (ASP)
  2 PBI10302 BAHASA ARAB KEBANGSAAN
  3 BAA43303 KRITIKAN KARYA SASTERA ARAB
  4 CDA10703 BAHASA ARAB (ASP)
  5 BAA43003 KAJIAN BAHASA TEKS AL-HADITH AL-NABAWI
  6 PBI10302 BAHASA ARAB KEBANGSAAN
  7 BAA43303 KRITIKAN KARYA SASTERA ARAB
  8 BAA43003 KAJIAN BAHASA TEKS AL-HADITH AL-NABAWI
  9 BAA21003 PIDATO DAN DEBAT ARAB
  10 BAA43303 KRITIKAN KARYA SASTERA ARAB
  11 BAA21303 PUISI ARAB JAHILI DAN ISLAMI
  12 PBI10302 BAHASA ARAB KEBANGSAAN
  13 BAA43003 KAJIAN BAHASA TEKS AL-HADITH AL-NABAWI
  14 BAA42802 MUKHAYYAM LUGHAWI II

  Teaching Innovation


  15 records
  No Sem Course Id Course Name Course Type
  1 Semester 2 Session 2023/2024 PBI10302 Bahasa Arab Kebangsaan [certificate] Mod-Blended
  2 Semester 2 Session 2023/2024 BAA43303 Kritikan Karya Sastera Arab [certificate] Mod-Blended
  3 Semester 1 Session 2023/2024 CDA10703 Bahasa Arab (asp) [certificate] Mod-Blended
  4 Semester 1 Session 2023/2024 BAA43003 Kajian Bahasa Teks Al-hadith Al-nabawi [certificate] Mod-Blended
  5 Semester 2 Session 2022/2023 PBI10302 Bahasa Arab Kebangsaan [certificate] Mod-Blended
  6 Semester 2 Session 2022/2023 BAA43303 Kritikan Karya Sastera Arab [certificate] Mod-Blended
  7 Semester 1 Session 2022/2023 BAA21003 Pidato Dan Debat Arab [certificate] Mod-Blended
  8 Semester 1 Session 2022/2023 BAA43003 Kajian Bahasa Teks Al-hadith Al-nabawi [certificate] Mod-Blended
  9 Semester 2 Session 2021/2022 BAA43303 Kritikan Karya Sastera Arab [certificate] Mod-Blended
  10 Semester 2 Session 2021/2022 BAA21303 Puisi Arab Jahili Dan Islami [certificate] Mod-Blended
  11 Semester 1 Session 2021/2022 BAA43003 Kajian Bahasa Teks Al-hadith Al-nabawi [certificate] Mod-Blended
  12 Semester 1 Session 2021/2022 PBI10302 Bahasa Arab Kebangsaan [certificate] Mod-Blended
  13 Short Semester Session 2018/2019 MPU23032 Fiqh Ibadat [certificate] Mod-Blended
  14 Semester 2 Session 2017/2018 BAE4073 Kritikan Karya Sastera Arab [certificate] Mod-Blended
  15 Semester 2 Session 2017/2018 BAA21303 Puisi Arab Jahili Dan Islami [certificate] Mod-Blended
  Postgraduates Supervision

  Postgraduate Student


  No Matric No. Name Level Supervision Type Country
  1 SI3738 JOUMA ALAEDDIN MASTER Main Supervision FULLTIME SYRIA
  2 SL4427 MUHAMMAD NUR AFIQ AIMAN BIN MD. NORAFFENDIE MASTER Main Supervision FULLTIME MALAYSIA
  Publication

  Journal Articles

  67 records
  No Article Title Year Journal Title Index Name Role
  1 Kajian Perbandingan Antara Al-Jurjani dan Al-Sakkaki Tentang Haqiqah Lughawiyyah dan Majjaz 2013 Jurnal KIPSAS (Al-Sirat) Other Index Co-Author
  2 Pembangunan Laman Web EZ-Arabic Sebagai Alternatif Pembelajaran Maya Bahasa Arab bagi Pelajar Sekolah Rendah Malaysia 2013 Jurnal Teknologi Scopus Co-Author
  3 Peranan Novelis Muslim Dalam Usaha Menyebar al-Ma?ruf dan Menyekat al-Mungkar 2013 Institut latihan Islam Malaysia Other Index Main Author
  4 Unsur-unsur Retorik dalam Puisi Melayu Al-Amin Karya A. Samad Said 2013 Jurnal Usuluddin Other Index Co-Author
  5 Kemahiran Menulis dalam Bahasa Arab Menerusi Aktiviti 'Jawlah Lughawiyyah' 2014 Issues in Language Studies Journal Other Index Co-Author
  6 Mabadi' al-Adab al-Islami 'ind Najib al-Kilani fi Riwayat 'Ibaratal-Hubb al-Malayuwiyyah 2014 Journal of Islamic and Human Advanced Research Other Index Co-Author
  7 Faktor Kewujudan Sinonim dalam Bahasa Melayu dan Arab: Satu Analisis Perbandingan 2014 Jurnal Melayu Other Index Co-Author
  8 Ishamat 'Abd al-Qahir al-Jurjani wa Ghayrih min al-Balaghiyyin fi Tawdih Fikrah al-Nazm, 2014 Journal Al-Dad: International Journal of Arabic Language and Linguistic Studies Other Index Co-Author
  9 Implikasi Penafian Majaz Al-Quran Terhadap Nas-Nas Sifat Mutashabihat 2014 Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Other Index Co-Author
  10 Penyelewengan Sastera Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Terhadap Novel Na'ib Izra'il Oleh Yusuf Al-Siba'I 2012 Jurnal Teknologi Other Index Main Author
  11 Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi Rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio: Analisis Awal Pendengar 2015 Sains Humanika Other Index Main Author
  12 Qissah Quraniyyah Dalam Surah Al-Kahf Menyerlahkan Pengajaran (Ibrah) dan Fadilat Surah 2014 Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Science Other Index Main Author
  13 Fa’aliyyah Istikhdam Istiratijiyyah al-Muhakah fi Kitabah al-Insha’ lada al-Natiqin bi Ghayr al-‘Arabiyyah 2016 Al-Majallah al-Dawliyyah li al-Buhuth al-Islamiyyah wa al-Insaniyyah al-Mutaqaddimah Other Index Co-Author
  14 Using Facebook® as Iterative Evaluation Tool for the Design and Developmentof a Virtual Learning Resource Platform for Malaysian Primary Schools 2015 Business Research Review Other Index Co-Author
  15 Sabab Al-Nuzul Ayat-Ayat Al-Quran dalam Novel Perang Badar oleh Abdul Latip Talib 2015 Pertanika Mahawangsa: Jurnal Bahasa, Budaya Dan Warisan Melayu Other Index Main Author
  16 Al-Shi’r al-’Arabi wa Dawruh fi Tatwir Maqdarat Muta’allimi al-Lughah al-’Arabiyah min Ghayr al-Natiqin biha 2011 Jurnal Al-Arabi: Jurnal Bahasa Arab Dan Pengajarannya Other Index Main Author
  17 Sastera Sebagai Sumber Ilmu: Satu Tinjauan Terhadap Sorotan Pengertian Al-Adab 2014 Jurnal Universiti Islam Sultan Sharif Ali Other Index Co-Author
  18 Al-I‘Jaz al-Bayani pada Ayat-ayat al-Qur’an: Satu Kajian Terhadap Uslub al-Hakim dan Iltifat 2012 Jurnal Darul Quran Other Index Main Author
  19 Tinjauan Persepsi Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Ibadah Sebagai Satu Keperluan Bagi Masyarakat Muslim Awam Di Malaysia 2015 The Asia Pacific Journal of Educators and Education Other Index Main Author
  20 FUNGSI AYAT GRAMATIS DALAM PEMBINAAN HUKUM FIKAH DARIPADA AYAT-AYAT AL-QURAN SURAH AL-BAQARAH1 2015 Jurnal Hadhari: An International Journal Other Index Co-Author
  21 Pemanfaatan Ayat al-Qur’an serta Sebab Penurunannya (Sabab al-Nuzul) dalam Novel ‘Perang Uhud’ Karya Abdul Latip Talib 2011 Jurnal Pengajian Melayu Other Index Main Author
  22 Manhaj Sastera Islam Menurut Kaca Mata Shaykh Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi 2011 Jurnal Dinika Other Index Main Author
  23 Jawlah Lughawiyyah Sebagai Medium Untuk Meningkatkan Tahap Kemahiran Bertutur Dan Menulis Dalam Bahasa Arab: Satu Pengenalan 2015 Jurnal Al-Sirat Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Other Index Main Author
  24 Kejelasan Dan Kekaburan Makna Kosa Kata Arab Dalam Novel Mahabbah Karya Shahnon Ahmad 2015 Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies Other Index Main Author
  25 Al-Mufaddaliyyat wa Qimatuha al-Adabiyyah fi al-Hifaz 'ala al-Syi'r al-'Arabiy al-Qadim 2015 Majallah al-Buhuth wa al-Dirasat al-Islamiyyah Other Index Main Author
  26 Sumbangan Novel Mesir Zainab Dalam Kemunculan Novel Malaysia Faridah Hanom 2015 Jurnal Melayu Other Index Main Author
  27 Analisis Respons Pelajar Terhadap Reka Bentuk Laman E-Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Ez-Arabic.net Untuk Pelajar Sekolah Rendah 2016 Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah (JSASS) Other Index Main Author
  28 Program Akademik Bahasa Arab Peringkat Tinggi Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM): Satu Tinjauan Terhadap Respons Pelajar 2016 Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah (JSASS) Other Index Co-Author
  29 Ittijahat al-Tullab fi Kulliyyat Dirasat al-Lughat al-Ra’isah Nahw Ta’allum al-Balaghah al-’Arabiyyah ’Abr Barnamaj al-Wasa’it al-Muta’addidah 2016 Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Other Index Co-Author
  30 Learning Preference Among Arabic Language Learners Via Mobile Learning Management System Platform (Mobile LMS) Using i-Taleem 2016 International Journal of Current Research in Life Sciences Other Index Co-Author
  31 Taqwim Barnamaj 'Arabiyyatiyy Fi Iksab Mufradat al-Lughat al-'Arabiyyah Lada al-Darisin al-Natiqin Bi Ghayriha 2015 Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies Other Index Co-Author
  32 Al-Tatarruq ila Qasidat al-Burdah li al-Busiri wa Qasidat al-Amin li al-Adib al-Malayuwi al-Malizi Datuk A. Samad Sa’id: Dirasah Tahliliyah Muqaranah 2009 International Journal of Human Sciences Other Index Co-Author
  33 Karya al-Tawabi’ wa al-Zawabi’ oleh Ibn Shuhayd (382-426H) dan Risalat al-Ghufran oleh al-Ma’arri (363-449H): Satu Adaptasi daripada Peristiwa Isra’ Mi’raj 2010 Jurnal Dinika Other Index Co-Author
  34 Keindahan Seni Puisi al-Amin dari Aspek Tatabahasa Melayu dan Balaghah Arab 2010 Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies Other Index Co-Author
  35 A Bird’s Eye View on the Islamic Literature Discourse in Indonesia 2011 International Journal of Business and Social Science Other Index Co-Author
  36 Sastera Islam: Satu Perbandingan antara Pandangan Mohd. Affandi dengan Abu al-Hasan Ali al-Nadwi 2011 Jurnal e-Utama Other Index Co-Author
  37 Manipulasi Peristiwa Israk Mikraj dalam Karya Sastera Arab dan Barat: Satu Analisis Terhadap al-Maqamah al-Iblisiyah, al-Tawabi’ wa al-Zawabi’, Risalat al-Ghufran dan the Divine Comedy 2011 Kemanusiaan: The Asian Journal of Humanities Scopus Co-Author
  38 EZ-Arabic for Children: A Virtual Learning Resource Tool for Malaysian Primary Schools 2013 Procedia-Social and Behavioral Sciences Other Index Co-Author
  39 Al-’Amal al-Adabi bayna Nazariyatay al-Ta’bir wa al-Nass al-Mithali: Riwayat “Mahabbah” Anmuzajan 2011 Jurnal Al-Sirat Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Other Index Co-Author
  40 Elipsis (al-Hadhf) dalam al-Quran sebagai Satu Petunjuk Ketinggian Bahasa Arab Kalamullah 2017 Jurnal MANU Other Index Main Author
  41 Ta'lim Mufradat al-Lughah al-'Arabiyyah 'Abr Barnamaj al-Wasa'it al-Muta'addidah al-Fa'aal 2017 Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Science Other Index Main Author
  42 Terjemahan Kata Sendi Min Bagi Beberapa Ayat Surah Al-Baqarah Dalam Al-Quran Al-Karim Mushaf Tajwid 2017 Jurnal Al-Sirat Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Other Index Main Author
  43 Improving Arabic Writing Skills For Secondary School Students Through Jawlah Lughawiyyah Activity 2017 Man in India Scopus Co-Author
  44 Persepsi Pelajar Bukan Muslim terhadap Pembelajaran Bahasa Arab 2017 Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies Other Index Main Author
  45 Uslub Al-Hakim Sebagai Satu Elemen Ketinggian Bahasa Al-Quran Dan Petunjuk Ibrah Quraniyyah Dalam Komunikasi 2018 Jurnal Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) Other Index Main Author
  46 Instructional Feedback Analysis of an Online Virtual Language Learning Platform Through EZ-Arabic among Malaysian Teachers of Primary Schools 2019 International Journal of Asian Social Science ERA Co-Author
  47 The Influence of Islam Towards Arabic Language Education Before and After Malaysia’s Independence 2019 Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Scopus Co-Author
  48 Penambahbaikan Rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio Melalui Penggunaan Live Video Dalam Facebook 2019 Jurnal Kesidang Other Index Main Author
  49 I'dad Barnamaj al-Burtfuliyu al-Ilikturuniy wa Tasmimuh fi Ta'allum al-Lughah al-Arabiyyah 2016 Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Other Index Co-Author
  50 Kinesics As A Form of Non Verbal Communication A Textual Analysis Of The Holy Quran 2021 Journal Of Contemporary Issues in Business and Government Other Index Co-Author
  51 Penelitian Semula Terhadap Konsep Sastera Kanak-Kanak Islami 2021 Ulum Islamiyyah The Malaysian Journal Of Islamic Sciences ERA Main Author
  52 Pandangan Al-Nadwi Tentang Kepentingan Al-Sirah Al-Nabawiyyah dalam Pendidikan Kanak-Kanak 2021 Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs Other Index Main Author
  53 Knowledge of Nonverbal Communication in Friday Sermons 2021 REVISTAGEINTEC Other Index Co-Author
  54 Faktor-Faktor Pembentukan Pemikiran al-Nadwi Terhadap Gagasan Sastera Islam 2021 Rabbanica Journal of Revealed Knowledge Other Index Main Author
  55 Elemen Nilai Dalam Teks Sastera Kisah Para Nabi Untuk Bacaan Kanak-Kanak Menurut Perspektif Al-Nadwi 2021 International Journal of Language Education and Applied Linguistics MyCite Main Author
  56 Tasawur Sastera Kanak-Kanak Islami Menurut Perspektif Al-Nadwi 2020 Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari - JIMK Other Index Main Author
  57 Sumbangan al-Nadwi Terhadap Perkembangan Sastera Islam 2020 BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences Other Index Main Author
  58 Need Analysis for Infographic Application in Arabic Grammatical Learning 2020 Universal Journal of Educational Research Scopus Co-Author
  59 Pendekatan Dakwah Untuk Kanak-Kanak Menerusi Qasas Al-Nabiyyin Menurut Abu Al-Hasan Ali Al-Nadwi [The Approach Of Dawah For Children Through Qasas Al-Nabiyyin From Abu Al-Hasan Ali Al-Nadwis Perspectives] 2023 Jurnal YADIM: International Journal of Islam and Contemporary Affairs Other Index Main Author
  60 Pengkonsepsian Sastera Kanak-Kanak Berdasarkan Tasawur Islam 2022 Jurnal Al-Sirat UnIPSAS Other Index Main Author
  61 Penelitian Terhadap Kisah Nabi Yunus Untuk Bacaan Kanak-Kanak Dalam Karya Al-Nadwi Dan Beberapa Karya Tempatan [An Analysis On The Story Of Prophet Yunus For Childrens Reading In The Works Of Al-Nadwi And Some Local Works] 2022 Tinta Artikulasi Membina Ummah Other Index Main Author
  62 Islamic Commitment of Female Characters In Jakartas Virgin By Najib AlKilani [Watak Wanita Dan Komitmen Islam Dalam Gadis Jakarta Oleh Najib AlKilani] 2022 Journal of Linguistic and Literary Studies Other Index Co-Author
  63 Islamic Commitment Of Female Characters In Ibarat Al-Hubb (Verses Of Love) By Habiburrahman El-Shirazy 2022 International Journal of West Asian Studies Other Index Co-Author
  64 Uslub al-Istifham fi Surah Hud wa Dilalatuhu al-Balaghiyyah 2023 JILSA (Jurnal Ilmu Linguistik Dan Sastra Arab) Other Index Main Author
  65 Childrens Literature According to Mustafa Abdel Fattah: Selected Readings of Some of His Short Stories 2023 Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies and Human Sciences Other Index Main Author
  66 Al-Ashar wa Al-Anashid Al-Islamiyyah ind Mustafa Abdel Fattah: Diwan Abir Al-Huda Namuzajan 2023 Jurnal Al-Lughah Other Index Main Author
  67 Needs Analysis for the Development of Website-Based Interactive Infographic Modules in Arabic Grammar Learning 2024 IJAZ ARABI: Journal of Arabic Learning WoS Q4 Co-Author

  Book

  23 records
  No Type Book Name Chapter Name Year Publisher Role
  1 Book
  Chapter
  (NR) Dinamika Pendidikan Bahasa Arab: Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengajaran Puisi Arab 2012 Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Main Author
  2 Book
  Chapter
  Bahasa Al-Quran Yang Tersurat dan Tersirat Variasi Makna Perkataan Berdasarkan Konteks Ayat dalam al-Quran 2014 Penerbit Universit Sultan Zainal Abidin Main Author
  3 Book
  Chapter
  Bahasa Al-Quran Yang Tersurat dan Tersirat Konsep Hadhf dan Hubungan dengan Makna Ayat al-Quran 2014 Penerbit Universit Sultan Zainal Abidin Main Author
  4 Book
  Chapter
  RISE & FALL OF CIVILIZATION CONTEMPORARY STATES OF MUSLIM AFFAIRS Kemahiran Menulis Dalam Bahasa Arab Menerusi Aktiviti ‘Jawlah Lughawiyyah’ 2014 Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Co-Author
  5 Book
  Chapter
  Islam Dan Pengaruh Barat Dalam Kritikan Mesej Benar Dan Jelas Sebagai Asas Sastera Islam: Analisis Novel Rihlah ila Allah Oleh najib Al-Kilani 2016 Penerbit UKM Main Author
  6 Book
  Chapter
  Transformasi Pengajian Melayu Perbendaharaan Kata Arab Dalam Novel Mahabbah Karya Shahnon Ahmad: Analisis Makna Mengikut Konteks Ayat 2015 Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya Main Author
  7 Authored
  Book
  Dinamika Pendidikan Bahasa Arab: Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan - 2012 Penerbit Universit Sultan Zainal Abidin Co-Author
  8 Authored
  Book
  Bahasa Al-Quran Yang Tersurat Dan Tersirat - 2014 Penerbit UniSZA Co-Author
  9 Authored
  Book
  Renungan Buat Pencinta Syurga - 2012 Karya Bestari, Karangkraf Main Author
  10 Authored
  Book
  Tuhan Rahmat-Mu Kuharapkan - 2015 Karya Bestari, Karangkraf Main Author
  11 Book
  Chapter
  Isu Pendidikan Bahasa Arab: Aspirasi Guru Autonomi Pelajar ez-arabib 2.0 sebagai mediumk alternantifd pembelajaran bahasa arab peringkat sekolah rendah 2016 Penerbit UniSZA Co-Author
  12 Authored
  Book
  Penataran Pendidikan Bahasa Arab - 2017 Penerbit UniSZA Main Author
  13 Authored
  Book
  Proceedings Of First World Islamic Social Science Congress - 2017 Universiti Sultan Zainal Abidin Co-Author
  14 Book
  Chapter
  Mobile and Ubiquitous Learning: An International Handbook Part 20 Design and Development of Mobile EZ-Arabic.Net for Ubiquitous Learning Among Malaysian Primary School Learners from Experts 2018 Springer Co-Author
  15 Book
  Chapter
  Penataran Pendidikan Bahasa Arab Di Peringkat Pengajian Tinggi Bab 9 Pembelajaran Nahu Arab Menggunakan Pemetaan Pintar 2017 Penerbit UniSZA Main Author
  16 Book
  Chapter
  Penataran Pendidikan Bahasa Arab Di Peringkat Pengajian Tinggi Bab 1 Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Etika Pemilihan dan Penilaian 2017 Penerbit UniSZA Main Author
  17 Authored
  Book
  ‘Aynun Jariyah - 2017 Penerbit UniSZA Co-Author
  18 Authored
  Book
  Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah Li Al-Sanah Al-Khamisah - Buku Teks Bahasa Arab Kurikulum Bersepadu Dini Tingkatan 5 - 2018 Kementerian Pendidikan Malaysia Main Author
  19 Authored
  Book
  Impian Menjadi Realiti Kecemerlangan Akademik 2018 - 2018 Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa Co-Author
  20 Authored
  Book
  Dreams Become Reality Academic Excellence 2018 - 2018 Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa Co-Author
  21 Book
  Chapter
  Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21: Mengadun Kreativiti Dan Inovasi Aplikasi Pembelajaran Inovatif Literasi Bahasa Arab Berasaskan Blog 2023 Penerbit UniSZA Co-Author
  22 Edited
  Book
  Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21: Mengadun Kreativiti dan Inovasi 2023 Penerbit UniSZA Co-Author
  23 Book
  Chapter
  Pendidikan Bahasa Arab Abad Ke-21: Mengadun Kreativiti Dan Inovasi Aplikasi Google Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 2023 Penerbit UniSZA Co-Author

  Proceeding

  40 records
  No Article Title Year Conference Name Venue Scopus Indexed Role
  1 EZ-Arabic for Children: A Virtual Learning Resource Tool for Malaysian Primary Schools 2012 6th International Conference on University Learning and Teaching (InCULT 2012) Concorde Hotel Shah Alam, Selangor, Malaysia Other Index Co-Author
  2 Fungsi Tatabahasa Arab dalam Pembinaan Hukum Fikah Menerusi Ayat-Ayat al-Qur?an 2012 Seminar Serantau Institut Pengajian Tinggi Islam (SeIPTI 2012) Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM Other Index Main Author
  3 Pemanfaatan Kosa Kata Arab dalam Bahasa Melayu: Satu Analisis Perbandingan dari Sudut Semantik 2012 International Conference on Social Sciences & Humanities Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM Other Index Main Author
  4 Pembelajaran Bahasa Arab untuk Tujuan Ibadah Sebagai Satu Keperluan bagi Masyarakat Awam 2013 4th Malaysia International Conference On Foreign Languages (MICFL 2013) Kompleks Seri Negeri, Ayer Keroh, Melaka Other Index Main Author
  5 Pembelajaran Bahasa Arab untuk Tujuan Ibadah Sebagai Satu Keperluan bagi Masyarakat Awam 2013 4th Malaysia International Conference On Foreign Languages (MICFL 2013) Kompleks Seri Negeri, Ayer Keroh, Melaka Other Index Main Author
  6 Pendefinisian Strategi Pembelajaran Bahasa: Isu dan Perkembangan 2012 Language and Education Conference (LEC 2012) Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai Other Index Co-Author
  7 Perbendaharaan Kata Arab Dalam Novel Mahabbah Karya Shahnon Ahmad: Analisis Makna Mengikut Konteks Ayat 2013 Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu 2013 Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya Other Index Main Author
  8 Perbendaharaan Kata Arab Dalam Novel Mahabbah Karya Shahnon Ahmad: Analisis Makna Mengikut Konteks Ayat 2013 Seminar Antarabangsa Pengajian Melayu 2013 Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya Other Index Main Author
  9 Terjemahan Huruf Jar ?Min? dalam al-Qur?an al-Karim Mushaf Tajwid: Analisis Terhadap Surah al-Baqarah 2012 Nadwah Serantau Bahasa dan Kesusasteraan Arab Ke-3 Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM Other Index Main Author
  10 Kemahiran Menulis dalam Bahasa Arab Menerusi Aktiviti 'Jawlah Lughawiyyah' 2014 2nd World Conference on Islamic Thought and Civilasation(WCIT2014) Casuarina Hotel @ Meru Raya, Ipoh, Perak Other Index Co-Author
  11 Qissah Dalam Al-Quran dan Pemanipulasiannya Dalam Karya Sastera Arab: Kajian Terhadap Qissah al-Isra' wa al-Mi'raj 2014 Language & Education Conference Universiti Sains Islam Malaysia Other Index Main Author
  12 Pembangunan Laman e-Portfolio Pembelajaran Bahasa Arab dengan ELGG 2014 3rd Lifelong Learning International Conference (3LInC'14) Promenade Hotel, Kota Kinabalu, Sabah Other Index Co-Author
  13 Meningkatkan Kemahiran Menulis Bahasa Arab Menerusi Jawlah Lughawiyyah: Satu Analisis 2014 Regional Conference on Science, Technology and Social Science (RCSTSS 2014) Copthorne Hotel, Cameron Highlands, Pahang, Malaysia Other Index Co-Author
  14 Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi Rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio: Satu Tinjauan 2014 Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2014 Auditorium Blok Akademik UniSZA. Other Index Main Author
  15 Penguasaan Kosa Kata Arab Menerusi Aktiviti “Jawlah Lughawiyyah” 2014 Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2014 Auditorium Blok Akademik UniSZA. Other Index Co-Author
  16 Learning Preference Among Arabic Language Learners via Mobile Learning Management System Platform (Mobile LMS) using I-Taleem 2016 International Language and Tourism Conference 2016 (ILTC 2016) International Islamic University Malaysia Other Index Co-Author
  17 Persepsi Bukan Muslim Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab 2016 Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab Dan Sastera Arab Kepada Penutur Bukan Arab Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri Other Index Main Author
  18 Pembelajaran Bahasa Arab Peringkat Sekolah Rendah Menggunakan EZ-Arabic 2.0: Pengenalan Dan Respons Pelajar 2016 The 2nd International Convention on Islam, Science & Education 2016 Universiti Sains Islam Malaysia Other Index Main Author
  19 Pembelajaran Nahu Arab Menggunakan Pemetaan Pintar Oleh Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab Di UniSZA 2016 Persidangan Kebangsaan Bahasa Arab 2015 IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi Other Index Main Author
  20 Pemetaan Pintar Dalam Pembelajaran Nahu Arab Bagi Pelajar Bukan Pengkhususan Bahasa Arab 2015 Seminar Pengajaran Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Arab Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Other Index Main Author
  21 Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Pelancongan: Satu Tinjauan Terhadap Prospek Di Malaysia 2016 International Social Science and Tourism Research Conference (ISSTRC 2016) Universiti Sultan Zainal Abidin Other Index Main Author
  22 Arabic for special purposes in the context of managment studies 2015 1st World Islamic Social Science Congress (WISSC) 2015 PUTRAJAYA Other Index Co-Author
  23 Uslub al-Hakim Sebagai Satu Elemen Ketinggian Bahasa al-Quran dan Petunjuk Ibrah Quraniyyah dalam Komunikasi 2017 The 2nd International Conference on Religion and Society 2017 Universiti Malaysia Sabah Other Index Main Author
  24 Uslub AL-Hazf (Elipsis) Dalam AL-Quran Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Makna Ayat 2017 International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society (ISLAC 2017) UNISZA Other Index Main Author
  25 Sumbangan Pemikiran Al-Nadwi Dalam Pemerkasaan Sastera Islam 2017 Seminar Kebangsaan Bahasa Dan Kesusasteraan Arab (SEMBARA 2017) UNISZA Other Index Main Author
  26 Improving Arabic Writing Skills Jawlah Lughawiyyah: An Analysis 2014 Regional Conference On Sciences, Technology And Social Sciences (RCSTSS) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang Other Index Co-Author
  27 Ibadah Fardu Haji Dalam Novel Cahaya Di Tanah Suci Karya Zaman Azad Khan 2014 Majlis Bicara Karya Wilayah Timur (Negeri Terengganu) Perpustakaan Awam Negeri Terengganu Other Index Main Author
  28 Pembangunan Laman Pembelajaran Bahasa Arab Peringkat Rendah: EZ-Arabic 2.0 2015 1st World Islamic Social Science Congress (WISSC) 2015 Putrajaya International Convention Centre Other Index Co-Author
  29 Masih Relevankah Perbincangan Tentang “Sastera Islam” dalam Konteks Sastera Melayu? 2018 Seminar Serantau Peradaban Islam 2018 Universiti Kebangsaan Malaysia Other Index Main Author
  30 Elemen Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kitab Al-Qiraah Al-Rashidah Oleh Abu Al-Hasan Ali Al-Nadwi 2019 Persidangan Bahasa Arab Negara-Negara Asia Tenggara (PBAAT 2019) Universiti Sultan Zainal Abidin Other Index Main Author
  31 ANALISIS KEPERLUAN APLIKASI INFOGRAFIK DALAM PEMBELAJARAN TATABAHASA ARAB 2019 PERSIDANGAN BAHASA ARAB NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA KALI KE-3 UniSZA Kampus Gong Badak Other Index Co-Author
  32 Nilai Dalam Kisah Para Nabi Sebagai Teras Pendidikan Awal Kanak-Kanak Menurut Al-Nadwi 2020 Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia - MEDC 2020 Universiti Sains Islam Malaysia Other Index Main Author
  33 Dimensi Awal Pemikiran Al-Nadwi Tentang Sastera Kanak-Kanak Islami 2020 Seminar Sastera Kanak-Kanak Dan Remaja Kali Ke-9 Dewan Bahasa Dan Pustaka Other Index Main Author
  34 Kepentingan Al-Sirah Al-Nabawiyyah Menurut Al-Nadwi Bagi Pembentukan Sahsiah Islamiah Dalam Masyarakat Madani 2020 International Conference On Madani Society 2020 - MADANI 2020 Universiti Malaysia Terengganu Other Index Main Author
  35 Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi Karya Sastera Al-Nadwi Berjudul Kisah Para Nabi Untuk Kanak-Kanak 2021 International Conference of Research on Language Education - IRoLE 2021 Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka Other Index Main Author
  36 Penekanan Terhadap Uswah Hasanah Dalam Pendidikan Kanak-Kanak Menerusi Karya Kisah Para Nabi Oleh Al-Nadwi 2021 Seminar Sastera Kanak-Kanak Dan Remaja Kali Ke-10 Dalam Talian Other Index Main Author
  37 Pemaparan Nilai Murni Berdasarkan Kisah Kehidupan Rasulullah Untuk Kanak-Kanak Dalam Karya Al-Nadwi 2021 The 3rd International Conference on Language Studies Universiti Malaysia Sarawak Other Index Main Author
  38 Kisah Nabi Yunus a.s. Untuk Bacaan Kanak-Kanak: Satu Penelitian Terhadap Karya Al-Nadwi dan Beberapa Karya Tempatan 2022 International Conference on Malay, Arabic and English Literature - ICMAEL 2022 Universiti Sultan Zainal Abidin Other Index Main Author
  39 Filem Mentega Terbang Antara Dilema Kebebasan Berkarya Dan Batasan Akidah: Satu Pengamatan Awal 2023 International Language And Education Conference 2023 Universiti Sains Islam Malaysia Other Index Main Author
  40 Kisah Nabi Nuh a.s. Untuk Bacaan Kanak-Kanak: Satu Penelitian Terhadap Karya Al-Nadwi Dan Beberapa Karya Tempatan 2023 Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu (RENTAS) 2023 Universiti Utara Malaysia Other Index Main Author

  Non-research Publication

  524 records
  Ref. No No Article Title Publication Name Year Publication Type Role Status
  1 CPS10-0111 AL-MUFID FI TA'ALUM AL-LUGHATUL AL-ARABIAH Penerbit Unisza 2015 Modul/Manual Co-Author
  2 CPS10-0113 AL-ITQAN FI TA'ALUM AL-QURAN Penerbit Unisza 2015 Modul/Manual Co-Author
  3 CPS10-0114 AL- TAYSIR FI TA'ALUM AL-LUGHATUL AL-ARABIAH Penerbit Unisza 2015 Modul/Manual Co-Author
  4 CPS10-0141 Dahaga Cari Ilmu Harian Metro Sdn. Bhd. 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  5 CPS10-0142 Ancaman Fahaman Liberalisme Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  6 CPS10-0143 Keberkatan Mencari Rezeki Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  7 CPS10-0144 Berkata Benar Jalan Ke Syurga Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  8 CPS10-0145 Hanya Islam Diredai Allah Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  9 CPS10-0146 Perjalanan Menuju Hidup Abadi Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  10 CPS10-0147 Jasa Besar Sahabat Nabi Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  11 CPS10-0148 Sayangi Saudara Seagama Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  12 CPS10-0149 Usah Tinggal Solat Walau Sakit Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  13 CPS10-0150 Lalai Bawa Ke Neraka Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  14 CPS10-0151 Fahami Kandungan Al Quran Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  15 CPS10-0152 Pelihara Saat Indah Ketika Ijab Kabul Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  16 CPS10-0153 1 Sedekah 700 Pahala Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  17 CPS10-0154 Al Quran Nikmat Kurniaan Terbesar Allah Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  18 CPS10-0155 Menghormati Orang Bersolat Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  19 CPS10-0156 Setiap Insan Ada Tanggungjawab Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  20 CPS10-0157 Bukan Wang Pengukur Bahagia Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  21 CPS10-0158 Sifat Malu Didik Akhlak Mulia Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  22 CPS10-0159 Bekerjalah Penuh Ihsan Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  23 CPS10-0160 Perjalanan Luar Biasa Nabi SAW Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  24 CPS10-0161 Pengalaman Guru Terbaik Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  25 CPS10-0162 Berkat Didikan Guru Kekal Abadi Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  26 CPS10-0163 Meraih Takwa Dalam Berpuasa Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  27 CPS10-0164 Latih Si Kecil Puasa Ramadan Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  28 CPS10-0165 Hapus Dosa, Tambah Pahala Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  29 CPS10-0166 Memperkukuh Tali Silaturahim Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  30 CPS10-0167 Adab Beribadat Di Masjid Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  31 CPS10-0168 Mencari Lailatulqadar Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  32 CPS10-0169 Ujian Kesabaran Penghujung Ramadan Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  33 CPS10-0170 Mekar Semula Hubungan Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  34 CPS10-0171 Pegang Tarbiah Ramadan Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  35 CPS10-0172 Fitnah Di Hujung Jari Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  36 CPS10-0173 Rindui Syurga Setiap Saat Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  37 CPS10-0174 Arab Bahasa Pilihan Allah Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  38 CPS10-0175 Hayati Konsep Tabayyun Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  39 CPS10-0176 Anakku, Jangan Kau Sekutukan Allah Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  40 CPS10-0177 Pelihara Nikmat Keamanan Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  41 CPS10-0178 Raih Kasih Sayang Allah Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  42 CPS10-0179 Erti Sebenar Pengorbanan Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  43 CPS10-0180 Balasannya Syurga Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  44 CPS10-0181 Ilmu Kita Terbatas Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  45 CPS10-0182 Lautan Mana Tak Bergelora Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  46 CPS10-0183 Hidup Biarlah Berbakti Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  47 CPS10-0184 Indahnya Islam Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  48 CPS10-0185 Belajar Sepanjang Hayat Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  49 CPS10-0186 Ilmu Tidak Bertepi Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  50 CPS10-0187 Mensyukuri Rezeki-Nya Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  51 CPS10-0188 Hindari Hasad Dengki Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  52 CPS10-0189 Nama Baik Untuk Anak Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  53 CPS10-0190 Pengalaman, Guru Terbaik Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  54 CPS10-0191 Insan Akhlak Terpuji Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  55 CPS10-0192 Jadi Rakan Kepada Anak Artikel Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  56 CPS10-0193 365 Hari Berlalu Artikel Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  57 CPS10-0194 Detik Berlaku Kiamat Amat Hampir Artikel Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  58 CPS10-0195 Tiada Diskriminasi Jantina Dalam Islam Artikel Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  59 CPS10-0196 Menjunjung Tinggi Martabat al-Quran Artikel Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  60 CPS10-0197 Akidah Satukan Kita Artikel Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  61 CPS10-0198 Sempadan Kegembiraan Menyambut Aidilfitri Dewan Tamadun Islam 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  62 CPS10-0199 Kenali Hati Nurani Anak Harian Metro 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  63 CPS10-0200 Bersukan Menurut Syarak Dewan Tamadun Islam 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  64 CPS10-0201 Al-Nadwi Tokoh Pemikir Sastera Islam Dewan Sastera 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  65 CPS10-0202 Zuhud Amalan Hati Dewan Tamadun Islam 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  66 CPS10-0203 Mengurus Keperluan Dan Kemahuan Majalah Dewan Tamadun Islam 2016 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  67 CPS10-0204 Bersama Membasmi Generasi Buta Al-Quran Majalah Sinar Rohani 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  68 CPS10-0205 Puisi Sebagai Wadah Dakwah Majalah Dewan Sastera 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  69 CPS10-0206 Batasan Gurauan Majalah Sinar Rohani 2013 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  70 CPS10-0207 Manfaatkan Musim Cuti Sekolah Majalah Sinar Rohani 2013 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  71 CPS10-0208 Perumpamaan Dalam Al-Quran Didik Umat BerF006ir Majalah Sinar Rohani 2012 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  72 CPS10-0209 Muslim Perlu Elak Tindakan Jadi Fitnah Terhadap Islam Majalah Sinar Rohani 2012 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  73 CPS10-0210 M. M. Fitouri Pemuisi Moden Sudan Majalah Dewan Sastera 2012 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  74 CPS10-0211 Tunai Hak Al-Quran Tanggungjawab Setiap Muslim Majalah Sinar Rohani 2010 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  75 CPS10-0212 Dugaan Ujian Pemantapan Iman Artikel Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  76 CPS10-0213 Ilmu Memandu Hidup Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  77 CPS10-0214 A Dalam Peperiksaan Saja Tak Memadai Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  78 CPS10-0215 Perkasa Penggunaan Taqwim Hijrah Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  79 CPS10-0216 Merebut Istimewa Penghulu Segala Hari Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  80 CPS10-0217 Pelihara Imej Muslim Sejati Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  81 CPS10-0218 Ibadur Rahman Hamba Terbaik Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  82 CPS10-0219 Kisah Dalam Al-Quran Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  83 CPS10-0220 Solat Berjemaah Didik Hidup Berdisiplin Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  84 CPS10-0221 Beri Penghargaan Biar Berpada-Pada Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  85 CPS10-0222 Setiap Amalan Dinilai Dengan Niat Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  86 CPS10-0223 Buang Sikap Acuh Tak Acuh Dalam Kerja Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  87 CPS10-0224 Usah Persia Akal F006iran Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  88 CPS10-0225 Hidupkan Sifat Rendah Diri Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  89 CPS10-0226 Hikmah Pertunangan Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  90 CPS10-0227 Wuduk Penghapus Dosa Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  91 CPS10-0228 Nama Baik, Makna Elok Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  92 CPS10-0229 Bukan Rezeki Bergolek Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  93 CPS10-0295 Berlatih Puasa Pada Syaaban - Artikel Harian Metro Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  94 CPS10-0296 Gaji Beribu Tapi Tak Bahagia Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  95 CPS10-0297 Rebut Doa Malaikat - Artikel Harian Metro Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  96 CPS10-0298 Perbanyakkan Berselawat Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  97 CPS10-0299 Perbaiki Kualiti Solat Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  98 CPS10-0300 Isi Diri Santapan Rohani Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  99 CPS10-0301 Usah Lengah Bertaubat Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  100 CPS10-0302 Menepis Hujah Fahaman Anti Hadis Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  101 CPS10-0303 Hormati Profesion Guru Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  102 CPS10-0304 Mohon Hanya Pada Allah Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  103 CPS10-0305 Mohon Hanya Pada Allah Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  104 CPS10-0306 Solat Berjemaah Lebih Baik Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  105 CPS10-0307 Cegah Mungkar Tugas Setiap Muslim Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  106 CPS10-0308 Sentiasa Ingati Kematian Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  107 CPS10-0309 Ambil Iktibar Segala Ciptaan Allah Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  108 CPS10-0310 Puji Biarlah Berpada Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  109 CPS10-0311 Jiran Umpama Saudara Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  110 CPS10-0312 Baik Belum Tentu Bena Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  111 CPS10-0313 Seksaan Abai Solat Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  112 CPS10-0314 Rai Ibu Bapa Sepanjang Masa Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  113 CPS10-0315 Peristiwa Israk Mikraj Uji Tahap Keimanan Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  114 CPS10-0316 Jujur Dalam Menimba Ilmu Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  115 CPS10-0317 Ilmu Penyuluh Hidup Insan Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  116 CPS10-0318 Prasyarat Harmoni, Bahagia Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  117 CPS10-0319 Ganjaran Besar Puasa Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  118 CPS10-0320 Hikmah Makanan Halal Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  119 CPS10-0321 Rebut Peluang Setahun Sekali Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  120 CPS10-0322 Hidupkan Masjid Sepanjang Ramadan Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  121 CPS10-0323 Ahli Al-Quran Adalah Keluarga Allah Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  122 CPS10-0324 Menyuci Hati Hujung Ramadan Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  123 CPS10-0325 Hapus Ego Dengan Bersabar Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  124 CPS10-0326 Rebut Pahala Setahun Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  125 CPS10-0327 Pamer Keindahan Islam Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  126 CPS10-0328 Terima Ketentuan Allah Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  127 CPS10-0329 Merdeka Rohani, Jasmani Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  128 CPS10-0330 Bertakwalah Kepada Allah Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  129 CPS10-0331 Tak Lepas Hadapi Ujian Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  130 CPS10-0332 Hutang Kahwin Biar Berpada Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  131 CPS10-0333 Muslim Sejati Tak Persiakan Masa Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  132 CPS10-0334 Nikmat Kemenangan Hasil Pengorbanan Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  133 CPS10-0335 Bahaya Lidah Tak Bertulang Harian Metro 2014 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  134 CPS10-0337 Bicara Agama Perlu Ilmu Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  135 CPS10-0338 Sebatikan Ucapan Selawat Dalam Diri Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  136 CPS10-0339 Piagam Madinah Contoh Hidup Bernegara Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  137 CPS10-0340 Dua Detik Istimewa Untuk Dihayati Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  138 CPS10-0341 Islam Utama Keselamatan Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  139 CPS10-0342 Sanjungi Tokoh Biar Berpada-Pada Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  140 CPS10-0343 Sedaya Upaya Tunaikan Janji Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  141 CPS10-0344 Nikmat Keampunan Daripada Ilahi Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  142 CPS10-0345 Jangan Puasa Ikut-Ikutan Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  143 CPS10-0346 Mencari Reda, Keampunan Ilahi Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  144 CPS10-0347 Belas Kasihan Sesama Muslim Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  145 CPS10-0348 Roh Ramadan Hidupkan Syawal Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  146 CPS10-0349 Duit Raya Umpama Sedekah Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  147 CPS10-0350 Rumah Terbuka Biar Sederhana Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  148 CPS10-0351 Nabi Muliakan Orang Tua Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  149 CPS10-0352 Muflis Di Akhirat Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  150 CPS10-0353 Selamatkan Hati Daripada Seksaan Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  151 CPS10-0354 Zahirkan Erti Kesyukuran Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  152 CPS10-0356 Kenali Diri Sendiri Menerusi Solat Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  153 CPS10-0357 Didik Diri Dengan Sifat Qanaah Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  154 CPS10-0359 Ketaatan Hamba Kepada Pencipta Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  155 CPS10-0360 Ibadat Korban Dekatkan Diri Pada Allah Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  156 CPS10-0361 Wajib Jaga Aib Sesama Islam Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  157 CPS10-0362 Nilai Seorang Kawan Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  158 CPS10-0363 Pengorbanan Hijrah Penuh Strategi Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  159 CPS10-0364 Muhasabah Setiap Amalan Diri Harian Metro 2015 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  160 CPS10-0365 Refleksi Diri Muslim Sejati Majalah Dewan Tamadun Islam 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  161 CPS10-0366 Ulama Tanpa Ilmu Majalah Dewan Tamadun Islam 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  162 CPS10-0367 Rasuah Mengundang Laknat Allah Majalah Dewan Tamadun Islam 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  163 CPS10-0368 Mintalah Hanya Kepada Allah Majalah Dewan Tamadun Islam 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  164 CPS10-0369 Ujian Dunia Cabaran Keimanan Majalah Dewan Tamadun Islam 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  165 CPS10-0370 Dengarlah Rintihan Alam... Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  166 CPS10-0371 Hikmah Dugaan Hidup Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  167 CPS10-0372 Hidup Biarlah Seimbang Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  168 CPS10-0373 Hormati Hak Golongan Tua Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  169 CPS10-0374 Lautan Ilmu Tidak Bertepian Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  170 CPS10-0375 Usah Khuatir Kena Pulau Sebab Jujur Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  171 CPS10-0376 Peringatan Rasulullah Berkaitan Hadis Palsu Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  172 CPS10-0377 Asuh anak solat berjemaah Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  173 CPS10-0378 Rancang Peningkatan Iman Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  174 CPS10-0379 Iktibar Daripada Musibah Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  175 CPS10-0380 Hayati Tanda Kebesaran Ilahi Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  176 CPS10-0381 Pengorbanan Satu Ujian Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  177 CPS10-0382 Jihad Pertahan Tanah Air Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  178 CPS10-0383 Bekalan Menuju Akhirat Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  179 CPS10-0384 Hidup Sentiasa Berbakti Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  180 CPS10-0385 Titip Doa Buat Pasangan Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  181 CPS10-0386 Manfaat Sesama Insan Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  182 CPS10-0387 Bersyukur Dalam Hidup Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  183 CPS10-0388 Cara Islam Tangani Buli Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  184 CPS10-0389 Adab Dalam Tutur Kata Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  185 CPS10-0390 Kekalkan Roh Ramadan Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  186 CPS10-0392 Al-Quran Panduan Hidup Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  187 CPS10-0393 Adab Berada Di Masjid Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  188 CPS10-0394 Sabar Dalam Beribadat Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  189 CPS10-0395 Rindu Sambut Ramadan Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  190 CPS10-0396 Kenang Pengorbanan Guru Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  191 CPS10-0397 Tingkat Kualiti Puasa Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  192 CPS10-0398 Keberkatan Rezeki Halal Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  193 CPS10-0399 Jalan Kenali Maha Pencipta Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  194 CPS10-0400 Masjid Nadi Umat Islam Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  195 CPS10-0401 Pelihara Akhlak Mulia Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  196 CPS10-0402 Raikan Kasih Ibu Bapa Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  197 CPS10-0403 Siapa Kita Tanpa Keluarga Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  198 CPS10-0404 Sabar Ubati Rasa Kecewa Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  199 CPS10-0405 Syukuri Nikmat Keamanan Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  200 CPS10-0406 Pelihara Nama, Harga Diri Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  201 CPS10-0407 Sumber Makanan Halal Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  202 CPS10-0408 Mencari Kemustajaban Doa Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  203 CPS10-0409 Membantu Seikhlas Hati Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  204 CPS10-0410 Sentiasa Pelihara Solat Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  205 CPS10-0411 Simpati Sesama Insan Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  206 CPS10-0412 Muhasabah Perihal Usia Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  207 CPS10-0413 Tak Rugi Rai Pandangan Orang Lain Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  208 CPS10-0414 Apabila Langit 'Menangis' Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  209 CPS10-0415 Berharap Selamanya... Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  210 CPS10-0431 Patuh Syariah Bukan Retorik Majalah Dewan Tamadun Islam 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  211 CPS10-0432 Pulang Biar Bertapak Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  212 CPS10-0433 Ujian Buktikan Keimanan Insan Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  213 CPS10-0434 Ilmu Angkat Martabat Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  214 CPS10-0435 Generasi Muda Celik Al-Quran Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  215 CPS10-0436 Sabar Dan Ketentuan Takdir Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  216 CPS10-0448 Aynun Jariyah Penerbit UniSZA 2017 Monograf Co-Author
  217 CPS10-0452 Budi Guru Tak Terbalas Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  218 CPS10-0453 Peribadi Mulia Rasulullah Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  219 CPS10-0454 Mencari Keberkatan Rezeki Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  220 CPS10-0455 Takwa Membezakan Manusia Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  221 CPS10-0456 Kemanisan Persahabatan Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  222 CPS10-0457 Berdoa Pada Waktu Mustajab Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  223 CPS10-0458 Islam Sanggah Kekerasan Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  224 CPS10-0459 Hilang Pertolongan Ilahi Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  225 CPS10-0460 Menangani Hadis Palsu Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  226 CPS10-0461 Taubat Insan Berdosa Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  227 CPS10-0462 Nasib Islam Akhir Zaman Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  228 CPS10-0463 Mohon Hanya Pada Allah Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  229 CPS10-0464 Tawaduk Elak Sombong Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  230 CPS10-0465 Nikmat Sihat Tak Ternilai Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  231 CPS10-0468 Nilai murni dalam kehidupan Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  232 CPS10-0469 Merebut ganjaran lailatulqadar Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  233 CPS10-0470 Umat Islam mesra masjid Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  234 CPS10-0471 Keberkatan Ramadhan Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  235 CPS10-0472 Ganjaran istimewa puasa Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  236 CPS10-0473 Usah sampai sengketa Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  237 CPS10-0474 Kepemimpinan terbaik Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  238 CPS10-0475 Bala bencana tutur kata Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  239 CPS10-0476 Tak salah beza pendapat Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  240 CPS10-0477 Tamakninah dan kehidupan Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  241 CPS10-0481 Sederhana Berhari Raya Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  242 CPS10-0482 Medan Erat Silaturahim Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  243 CPS10-0483 Syawal Juga Bulan Ibadat Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  244 CPS10-0484 Adam Rayqal Anak Syurga Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  245 CPS10-0485 Wajar Tahu Bahasa Arab Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  246 CPS10-0486 Makhluk Ilahi Paling Taat Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  247 CPS10-0487 Ganjaran Hafal Al-Quran Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  248 CPS10-0488 Marah Hasutan Syaitan Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  249 CPS10-0489 Tutur Kata Seorang Pemimpin Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  250 CPS10-0490 Piawaian Ibadah Korban Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  251 CPS10-0491 Formula Bahagia Islam Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  252 CPS10-0492 Kasih Sayang Teragung Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  253 CPS10-0493 Penetapan Tahun Hijrah Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  254 CPS10-0494 Limpahan Allah Pasti Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  255 CPS10-0495 Menstrategikan Hidup Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  256 CPS10-0496 Usah Sampai Berdusta Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  257 CPS10-0497 Waspada Nikmat Dunia Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  258 CPS10-0498 Perisai Dosa Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  259 CPS10-0499 Harga Diri Manusia Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  260 CPS10-0500 Dugaan Tanda Allah Sayang Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  261 CPS10-0501 Kasih Membawa Ke Syurga Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  262 CPS10-0502 Membangunkan Minda Umat Islam Majalah Dewan Tamadun Islam 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  263 CPS10-0503 Perlukah Belajar Bahasa Arab? Majalah Dewan Tamadun Islam 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  264 CPS10-0504 Pemerkasaan Pendidikan Rabbani Majalah Dewan Tamadun Islam 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  265 CPS10-0505 Berakit-Rakit Ke Hulu Berenang-Renang Ke Tepian Buletin UniSZA 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  266 CPS10-0509 Doa Dimakbul Kala Hujan Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  267 CPS10-0510 Ujian Istidraj Buat Insan Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  268 CPS10-0511 Mortar Board Usah Dibaling Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  269 CPS10-0512 Allah Pemberi Rezeki Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  270 CPS10-0513 Hari Amal Kita Dihitung Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  271 CPS10-0514 Institusi Tahfiz Dicemari Majalah Dewan Tamadun Islam 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  272 CPS10-0515 Waspada Berkata-Kata Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  273 CPS10-0516 Pujuk Diri Buat Kebaikan Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  274 CPS10-0519 Ganjaran Berganda Harian Metro 2018 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  275 CPS10-0529 Usah Cemuh-Mencemuh Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  276 CPS10-0530 Lelaki Pemimpin Wanita Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  277 CPS10-0531 Leka Dilambung Kelalaian Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  278 CPS10-0532 Cegah Mungkar Tugas Muslim Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  279 CPS10-0533 Payung Syiar Islam Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  280 CPS10-0534 Perhitungan Di Akhirat Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  281 CPS10-0535 Hukuman Qisas Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  282 CPS10-0536 Kasih Sesama Insan Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  283 CPS10-0537 Menggali Ilmu Di Buku Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  284 CPS10-0538 Mencontohi Rasulullah Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  285 CPS10-0539 Perosaknya Ialah Manusia Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  286 CPS10-0540 Islam Agama Diredai Ilahi Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  287 CPS10-0542 Islam Suka Perdamaian Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  288 CPS10-0543 Allah Maha Mengetahui Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  289 CPS10-0544 Menyahut Seruan Ilahi Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  290 CPS10-0545 Manfaat Kandungan Al-Quran Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  291 CPS10-0546 Ramadan Satu Rahmat Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  292 CPS10-0547 Nikmat Harus Disyukuri Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  293 CPS10-0548 Berilmu Dalam Beribadat Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  294 CPS10-0549 Jasa Orang Bagi Makan Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  295 CPS10-0550 Pencarian Lailatulqadar Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  296 CPS10-0551 Cara Nabi Berhari Raya Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  297 CPS10-0552 Adab Ziarah Hari Raya Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  298 CPS10-0553 Perut Lubuk Penyakit Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  299 CPS10-0554 Bersyukur Dalam Hidup Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  300 CPS10-0555 Kewajipan Bayar Hutang Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  301 CPS10-0556 Simpati Sesama Insan Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  302 CPS10-0557 Nikmat Ganjaran Syurga Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  303 CPS10-0558 Perjuangan Kebangsaan Berteraskan Agama Atau Bangsa Majalah Dewan Tamadun Islam 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  304 CPS10-0559 Sinar Islam Di Balik Tragedi Christchurch Majalah Dewan Tamadun Islam 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  305 CPS10-0560 Berhari Raya Tanpa Telefon Pintar Majalah Dewan Tamadun Islam 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  306 CPS10-0561 Pendidikan Untuk Semua Tanggungjawab Semua Buletin UniSZA 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  307 CPS10-0565 Gambaran Ngeri Neraka Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  308 CPS10-0566 Sultan Pendaulat Islam Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  309 CPS10-0567 Berkat Bulan Zulhijah Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  310 CPS10-0568 Berkorban Demi Agama Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  311 CPS10-0569 Islam Utama Kebersihan Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  312 CPS10-0570 Kekalkan Keamanan Negara Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  313 CPS10-0572 Pemimpin Mendengar Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  314 CPS10-0573 Pertahan Prinsip Islam Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  315 CPS10-0574 Bomoh Tak Bagi Rezeki Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  316 CPS10-0575 Manfaat Bantu-Membantu Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  317 CPS10-0576 Bantu OKU Sikap Terpuji Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  318 CPS10-0577 Bijak Soalan Bocor Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  319 CPS10-0578 Pahala Selepas Pergi Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  320 CPS10-0579 Tiga Amalan Terbaik Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  321 CPS10-0589 Buat Baik Elak Kejahatan Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  322 CPS10-0590 Jujur Jika Tidak Tahu Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  323 CPS10-0591 Sabar Jalan Terbaik Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  324 CPS10-0592 Larangan Dedah Aib Peribadi Majalah Dewan Tamadun Islam 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  325 CPS10-0593 Resipi Keharmonian Suburkan Komuniti Madani Majalah Dewan Tamadun Islam 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  326 CPS10-0594 Usah Rebah Di Medan Dakwah Majalah Dewan Tamadun Islam 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  327 CPS10-0595 Antara Maruah Dengan Keuntungan Majalah Dewan Tamadun Islam 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  328 CPS10-0600 Cari Bekalan Di Dunia Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  329 CPS10-0613 Kita Tolong Orang Allah Tolong Kita Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  330 CPS10-0614 Usah Sensasi Keaiban Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  331 CPS10-0615 Hikmah Tinggalkan Syubhah Hidup Jadi Tenang Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  332 CPS10-0616 Tambah Amal Kebaikan Harian Metro 2019 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  333 CPS10-0617 Pengorbanan Ibu Bapa : Tangan Bawa Kita Ke Sekolah Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  334 CPS10-0618 Rasulullah Idola Seluruh Umat Islam : Selawat Tanda Cinta Nabi Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  335 CPS10-0619 Ilmu Agama : Keperluan Bukan Pilihan Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  336 CPS10-0620 Salah Guna Gajet : Kumpul Dosa Di Alam Siber Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  337 CPS10-0621 Wabak Koronavirus : Ujian Atau Musibah Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  338 CPS10-0622 Kemuliaan Makkah Dan Madinah : Hormati Tanah Suci Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  339 CPS10-0623 Pemergian Abam Bocey : Apa Boleh Kita Belajar Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  340 CPS10-0624 Anak Yatim : Nikmat Kongsi Kasih Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  341 CPS10-0625 Allah Pentadbir Sekalian Alam : Kuasa Manusia Sementara Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  342 CPS10-0626 Perbezaan Pandangan : Bijak Tangani Khilaf Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  343 CPS10-0627 Solat Jemaah Ketika Wabak : Rujuk Pengumuman KKM Setiap Masa Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  344 CPS10-0628 Cari Keberkatan Rezeki : Jauhi Korupsi Masa Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  345 CPS10-0630 Lawan Covid-19 : Perilaku Baik Mendepani Wabak Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  346 CPS10-0631 Wang Prihatin PKP : Pembazir Saudara Syaitan Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  347 CPS10-0632 Al-Nadwi Ulama Islam Ulung Di India Majalah Dewan Tamadun Islam 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  348 CPS10-0633 Guru Bersanad Dan Guru Youtube Majalah Dewan Tamadun Islam 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  349 CPS10-0650 Bantuan Covid-19 : Usah Meminta-minta Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  350 CPS10-0651 Manfaat Ramadan Tahun Ini : Usah Jadikan Sekadar Berlapar Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  351 CPS10-0652 Ramadan Dalam Covid-19 : Banyakkanlah Bersabar Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  352 CPS10-0653 Ibadah Dan PKP : Ini Peluang Keemasan Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  353 CPS10-0654 Tertib Dalam Beribadah : Usah Tarawih Tergopoh-gapah Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  354 CPS10-0655 Ramadan Bulan Beramal : Ayuh Lipat Ganda Ibadah Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  355 CPS10-0656 Bulan Penuh Rahmat : Mengharap Keampunan Ilahi Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  356 CPS10-0657 Lebaran Normal Baharu - Mensyukuri Nikmat Allah Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  357 CPS10-0658 Hargai Kebaikan Orang Lain : Buat Baik Balas Baik Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  358 CPS10-0659 Arak Punca Fasad : Pemabuk Bawa Malang Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  359 CPS10-0660 Kebenaran Solat Berjemaah : Nikmat Imarah Masjid Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  360 CPS10-0697 Bahaya Berita Palsu : Sejahat-jahat Manusia Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  361 CPS10-0698 Jemaah Solat Jumaat Dihadkan : Rahmat Allah Luas Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  362 CPS10-0699 Semarak Budaya Itqan : Kerjalah Sepenuh Hati Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  363 CPS10-0700 Benteng Daripada Kemungkaran : Malu Pendinding Diri Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  364 CPS10-0702 Selembut Lidah Berbicara Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  365 CPS10-0703 Sudahkah Kita Berkorban Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  366 CPS10-0704 Pengorbanan Demi Agama Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  367 CPS10-0705 Usah Dustakan Hadis Nabi Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  368 CPS10-0706 Hidup Biar Bermaruah Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  369 CPS10-0722 Jihad Elak Jadi Pendosa Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  370 CPS10-0723 Suburkan Perasaan Cinta Negara Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  371 CPS10-0724 Jawatan Bukan Untuk Dimegah Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  372 CPS10-0732 Mendidik Pandangan Mata Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  373 CPS10-0733 Pengalaman Mendewasakan Kita Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  374 CPS10-0738 Berhentilah Berebut Kuasa Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  375 CPS10-0739 Teknologi Curi Manusiawi Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  376 CPS10-0741 Doalah Ketika Senang Dan Susah Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  377 CPS10-0751 Usah Jadi Keldai Pikul Kitab Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  378 CPS10-0761 Sampaikan Walau Satu Ayat Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  379 CPS10-0763 Cari Sahabat Bawa Ke Syurga Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  380 CPS10-1005 Duit Bantuan Bukan Beli Rokok Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  381 CPS10-1031 Tuding Jari Perlakuan Orang Bersalah Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  382 CPS10-1032 Adab Belajar Secara Online Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  383 CPS10-1046 Pelihara Kesucian Islam Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  384 CPS10-1047 Bukan Hanya Menadah Tangan Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  385 CPS10-1051 Perjuangan Al-Raissouni Mempromosikan Maqasid Syariah Majalah Dewan Tamadun Islam 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  386 CPS10-1052 Punca Rezeki Penentu Keberkatan Majalah Dewan Tamadun Islam 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  387 CPS10-1053 Istidraj Nikmat Yang Dimurkai Majalah Dewan Tamadun Islam 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  388 CPS10-1056 Ibadah Mudah Dihayati Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  389 CPS10-1057 Ketentuan Allah Pasti Terbaik Harian Metro 2020 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  390 CPS10-1083 Manfaatkan Nikmat Kesihatan Dan Masa Lapang Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  391 CPS10-1084 Usah Buat Kerosakan Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  392 CPS10-1085 Patuhi SOP Cegah Covid-19 Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  393 CPS10-1086 Doalah Covid-19 Berakhir Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  394 CPS10-1087 Saksikan Keagungan-Nya Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  395 CPS10-1088 Jom Jadi Hamba Dikasihi-Nya Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  396 CPS10-1089 Bapa Pencorak Sahsiah Anak Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  397 CPS10-1090 Dekatkan Diri Pada Allah Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  398 CPS10-1126 Insan Berilmu Lagi Beradab Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  399 CPS10-1127 Tiada Sekutu Bagi-Nya Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  400 CPS10-1128 Nikmat Perlu Disyukuri Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  401 CPS10-1129 Jom Buka Cerita Ramadan Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  402 CPS10-1130 Istiqamah Hingga Ke Akhir Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  403 CPS10-1131 Tingkat Kualiti Puasa Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  404 CPS10-1145 Ihtiyat Bersahur dan Berbuka Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  405 CPS10-1146 Meraih Keampunan-Nya Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  406 CPS10-1147 Bersyukurlah Kepada-Nya Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  407 CPS10-1148 Sentiasa Bersyukur Dan Bersabar Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  408 CPS10-1149 Saring Kesihatan Jiwa Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  409 CPS10-1150 Doakan Juga Orang Lain Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  410 CPS10-1151 Fahami Konteks Tutur Kata Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  411 CPS10-1152 Pilih Jalan Musyawarah Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  412 CPS10-1193 Seberat Zarah Pun Dinilai-Nya Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  413 CPS10-1194 Ringan Tangan Hulur Bantuan Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  414 CPS10-1209 Nikmat Yang Perlu Disyukuri Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  415 CPS10-1210 Pengorbanan Barisan Hadapan Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  416 CPS10-1211 Ujian Melakukan Kebaikan Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  417 CPS10-1213 Mohonlah Perlindungan Ilahi Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  418 CPS10-1217 Buat Kebaikan Jadi Ikutan Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  419 CPS10-1221 Usah Ambil Kesempatan Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  420 CPS10-1224 Teguhkan Hati Kami Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  421 CPS10-1238 Allah Berkati Malaysia Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  422 CPS10-0391 Peluang Gandakan Amalan Harian Metro 2017 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  423 CPS10-1344 Cabaran Nahi Mungkar Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  424 CPS10-1355 Martabat Orang Berilmu Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  425 CPS10-1348 Kewibawaan Sahabat Rasulullah Hadis sahih: Tidak wajar dicemari sangkaan salah Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  426 CPS10-1349 Bukti Kekuasaan Allah: Bukti kekuasan Allah Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  427 CPS10-1351 Usah Tabur Fitnah: Usah tabur fitnah Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  428 CPS10-1352 Contohi Kepimpinan Dzulqarnain Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  429 CPS10-1353 Pelihara Lisan, Jaga Jemari Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  430 CPS10-1354 Pujian Bawa Rebah: Antara bodek dan ikhlas Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  431 CPS10-1356 Pemimpin Mesti Prihatin Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  432 CPS10-1343 Beruntungnya Umat Rasulullah Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  433 CPS10-1346 Bela Nasib Anak Yatim Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  434 CPS10-1347 Kenang Ketika Keadaan Sukar Harian Metro 2021 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  435 CPS10-1330 ????? ??????? ???????? ????????? ????? ??????? ???????? ????????? 2021 Manuskrip belum diterbitkan yang diperaku oleh PTj Co-Author
  436 CPS10-1419 Ganjaran Lailatulqadar: Raih Kecemerlangan Ramadan Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  437 CPS10-1421 Kewajipan Sebagai Muslim: Larangan Mengganggu Orang Sedang Solat Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  438 CPS10-1422 Jasa pendidik tidak terbalas: Ingat guru dalam doa Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  439 CPS10-1423 Kewajipan menjaga air muka: Usah dedah aib sendiri Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  440 CPS10-1424 Gandaan pahala kurniaan Ilahi: Ayuh sedekah, baca al-Quran Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  441 CPS10-1425 Ramadan Semarak Keharmonian: Pahala melimpah beri makan orang berpuasa Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  442 CPS10-1426 Ramadan yang istimewa: Bulan raih keampunan Ilahi Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  443 CPS10-1427 Bulan membawa seribu satu rahmat: Syukuri kehadiran Ramadan Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  444 CPS10-1428 Bebas pilih pintu syurga: Peganglah akidah yang benar Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  445 CPS10-1429 Islam itu mudah: Rasulullah tunjukkan ibadat mampu buat Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  446 CPS10-1430 Suka duka ujian Allah: Sentiasa positifkan diri Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  447 CPS10-1431 Kebaikan tanpa sempadan: Ruang luas buat kebajikan Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  448 CPS10-1432 Adab hulur pertolongan mangsa bah: Jagalah hak tuan rumah Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  449 CPS10-1433 Ujian mengurus harta: Usah remehkan hutang Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  450 CPS10-1434 Manfaat subjek pendidikan Islam: Tak rugi belajar Islam Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  451 CPS10-1435 Ganjaran syurga: Menggapai kejayaan hakiki Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  452 CPS10-1436 Setiap kesukaran disertai kemudian: tiada siapa terlepas ujian Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  453 CPS10-1437 Hati tidak berbolak-balik: Tetaplah dalam kebaikan Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  454 CPS10-1418 Madrasah Ramadan: Lahir Golongan Muttaqin Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  455 CPS10-1457 Jauhi tabiat meminta-minta: Hanya Allah tempat bermohon Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  456 CPS10-1458 Penuhi tanggungjawab sesama muslim: Enam hak perlu ditunaikan Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  457 CPS10-1459 Kalendar Islam 1444 hijri: Takwim Hijri perlu diperkasa Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  458 CPS10-1460 Luasnya rahmat Allah: Pahala sedekah dengan zikrullah Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  459 CPS10-1456 Teladani amalan Rasulullah memberi hadiah: Erat hubungan insani Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  460 CPS10-1465 Jauhi Sikap Mujaharah: Berbangga Malah Buat Promosi Dosa Pula Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  461 CPS10-1466 Golongan Sesat Tolak Hadis Nabi: Ikutlah Jalan Rasulullah SAW Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  462 CPS10-1467 Elak Dosa Hasad: Ghibtah Pembakar Semangat Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  463 CPS10-1468 Cinta Pada Negara: Semoga Bumi Ini Terus Dirahmati Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  464 CPS10-1475 Hubungan sesama manusia : Akhlak mulia teras kebaikan Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  465 CPS10-1476 Kewajipan berbakti kepada orang tua : Jihad dengan bakti ke syurga Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  466 CPS10-1481 Pelihara kebersihan masjid: Tandas, kubah sama penting Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  467 CPS10-1482 Ulama dan ilmu: Penyelamat dari kesesatan Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  468 CPS10-1483 Ikon terbaik sepanjang zaman - Cinta Allah, ingat rasul Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  469 CPS10-1489 Memilih Khalifah Bertanggungjawab: Pemimpin Baik Diredai Allah Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  470 CPS10-1490 Insafi Ujian Orang Lain: Usah Cepat Buat Kesimpulan Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  471 CPS10-1491 Usah Lupa Doa Waamalan Mutaqabbala: Harap Amalan Diterima Allah Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  472 CPS10-1498 Kewajipan Berbakti Kepada Orang Tua: Kenanglah Jasa Ibu Bapa Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  473 CPS10-1508 Penyesalan Pemimpin Di Akhirat Nanti : Ikhlas Dan Bertanggungjawab Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  474 CPS10-1509 Ramadan Tetap Diberkati Majalah Dewan Tamadun Islam 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  475 CPS10-1510 Tanggungjawab Bapa Bentuk Keperibadian Anak Majalah Dewan Tamadun Islam 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  476 CPS10-1521 Usaha Memilih Pemimpin: Buatlah Pilihan Terbaik Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  477 CPS10-1528 Tanggungjawab Pemimpin Pilihan Rakyat: Tunai Janji Elak Kemunafikan Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  478 CPS10-1534 Kuasa mutlak hanya milik Allah SWT: Masa untuk kotakan janji Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  479 CPS10-1607 Perbetulkan Salah Faham Zuhud: Tinggalkan Yang Tak Penting Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  480 CPS10-1608 Luasnya Kasih Sayang Allah: Rahmat Allah Atasi Kemurkaan-Nya Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  481 CPS10-1609 Penjagaan Saf Solat: Gambarkan Kesatuan Islam Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  482 CPS10-1610 Menjaga Keperibadian: Akhlak Mulia Jambatan Ke Syurga Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  483 CPS10-1612 Beratnya Menggalas Amanah Majalah Dewan Tamadun Islam 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  484 CPS10-1611 Tergesa-Gesa Punca Kesilapan: Isti'jal Senjata Syaitan Harian Metro 2022 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  485 CPS10-1665 Santuni Jiran Suburkan Keharmonian Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  486 CPS10-1666 Usah Sebarkan Perbuatan Dosa: Jauhi Mujaharah Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  487 CPS10-1667 Manusia Sebaik-baik Ciptaan Allah: Ayuh Jadi Insan Terbaik Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  488 CPS10-1668 Peluang Menantu Buat Kebaikan: Santuni, Taati Mentua Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  489 CPS10-1669 Manfaatkan usia dengan mencari pahala: Umur Panjang Biar Berkat Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  490 CPS10-1670 Rejab Bulan Melatih Diri: Persiapan Datangnya Ramadan Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  491 CPS10-1671 Fahami Makna Kalimah Al-Quran: Usah Salah Faham Maksud 'Rahmah' Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  492 CPS10-1672 Pelihara Pegangan Akidah: Mohon Hanya Pada Allah Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  493 CPS10-1673 Manfaat bersama anak musim cuti sekolah: Rumah Madrasah Tarbiah Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  494 CPS10-1674 Ujian Kehidupan bagi Orang Beriman: Usah Salahkan Takdir Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  495 CPS10-1675 Mensyukuri Nikmat Rezeki: Makanlah untuk perut yang satu Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  496 CPS10-1676 Bulan Puasa Bakal Menjelma: Terus Hidupkan Ramadan Dengan Amal Ibadah Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  497 CPS10-1677 Ramadan Bulan Imarah Masjid: Syukur kita diberi nikmat kejar pahala Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  498 CPS10-1678 Ramadan Penuh Keberkatan: Bulan Untuk Cipta Kejayaan Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  499 CPS10-1679 Eratkan Silaturahim Di Bulan Mulia: 'Ladang pahala' di sekeliling kita Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  500 CPS10-1680 Mencari Lailatul Qadar: Manfaat Ibadah 10 Malam Akhir Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  501 CPS10-1681 Peluang Jadi Hamba Rabbani: Teruskan Tarbiah Ramadan Pada Bulan Lain Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  502 CPS10-1682 Syawal Penuh Keberkatan: Bulan Subur Ukhuwah Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  503 CPS10-1683 Budaya Memberi & Menerima Duit Raya: Mulianya Tangan Yang Memberi Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  504 CPS10-1684 Keberkatan Ilmu Dengan Menyantuni Guru: Terima Kasih Cikgu Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  505 CPS10-1685 Mengeratkan Ukhuwah: Persaudaraan Didasari Akidah Islamiah Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  506 CPS10-1686 Kebajikan Keluarga Diutamakan: Tuntutan Dahulukan Saudara Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  507 CPS10-1687 Sebar Keindahan Islam Untuk Semua: Pikul Kerja Dakwah Bersama Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  508 CPS10-1688 Mengharap Keampunan & Keredaan-Nya: Harapan Tetamu Allah Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  509 CPS10-1689 Meraih Kelebihan Hari Arafah: Rebut Pahala Istimewa Zulhijah Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  510 CPS10-1690 Meneladani Pengorbanan Nabi Ibrahim AS: Kesabaran mendepani ujian tiada tandingan Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  511 CPS10-1691 Kejujuran Bawa Ketakwaan Dan Syurga: Pendorong Laksana Lebih Banyak Kebaikan Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  512 CPS10-1692 Mendoakan Kebaikan Sesama Muslim: Kita Semua Bersaudara Harian Metro 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  513 CPS10-1704 Usah Gadai Keberkatan Negara Dengan Perbalahan, Ingkar Agama Berita Harian 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  514 CPS10-1705 Cinta Negara Dikurnia Keberkatan, Dipayungi Kesejahteraan Berita Harian 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  515 CPS10-1707 Ambil Iktibar Surah Al-Kahfi Laksana Amanah Memimpin Berita Harian 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  516 CPS10-1706 Amal Sunah Rasulullah Sebar Islam Untuk Kebaikan Manusia Berita Harian 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  517 CPS10-1708 Berakhir Ramadan Bukan Penamat Ibadah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu 2023 Artikel sebagai penulis jemputan (bidang kepakaran) Main Author
  518 CPS10-1709 Pelihara Diri Daripada Ghurur Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu 2023 Artikel sebagai penulis jemputan (bidang kepakaran) Main Author
  519 CPS10-1715 Islah Diri Daripada Ghurur Dewan Tamadun Islam 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  520 CPS10-1716 Menggapai Darjat Sebaik-Baik Manusia Dewan Tamadun Islam 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  521 CPS10-1717 Konsep Upah Dalam Islam Dewan Ekonomi 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  522 CPS10-1736 Prihatin, Buat Kebaikan Sesama Muslim Tanda Kekuatan Iman Berita Harian 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  523 CPS10-1753 Konvokesyen Bukan Penamat Graduan Menuntut Ilmu Berita Harian 2023 Artikel dalam media massa/Majalah Main Author
  524 CPS10-1957 Keamanan Negara Nikmat Yang Perlu Dipelihara Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu 2023 Artikel sebagai penulis jemputan (bidang kepakaran) Main Author

  Policy

  0 records
  No Ref. No Policy Title Year Agency Name Role Status
  Research & Innovation

  Research Grants

  11 records
  No Research Title Grant Name Category Year value Role
  1 PENGGUNAAN KOMUNIKASI NONVERBAL(KNV) DAN KEBERKESANANNYA DALAM PENYAMPAIAN KHUTBAH JUMAAT DI MASJID-MASJID NEGERI TERENGGANU. DANA PENYELIDIKAN UNIVERSITI (DPU) UNISZA 2017 - 2019 5000.00 Member
  2 Pembinaan Modul Sintaksis Arab Berasaskan Elemen Infografik DANA PENYELIDIKAN UNIVERSITI (DPU) UNISZA 2017 - 2019 5000.00 Member
  3 "Keberkesanan Program 'Jawlah Lughawiyyah' Terhadap Peningkatan Tahap Kemahiran Bahasa Arab" GERAN DALAMAN UNIVERSITI UNISZA 2013 - 2014 8000.00 Member
  4 Novel Tauhid: Meneroka Kategori Baru Dalam Sastera Popular Di Malaysia DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) MOSTI 2012 - 2014 30000.00 Member
  5 MOTIVASI PEMBELAJARAN KENDIRI BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH MELALUI TEKNOLOGI: EZ-ARABIC SEBAGAI APLIKASI DAN PENILAIAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) MOSTI 2014 - 2015 45000.00 Member
  6 Kesan pengunaan pemetaan pintar terhadap tahap penguasaan dan motivasi pelajar dalam pembelajaran nahu arab GERAN DALAMAN UNIVERSITI UNISZA 2014 - 2014 5000.00 Leader
  7 Pembinaan Modul Interaktif Pembelajaran Bahasa Arab Peringkat Asas Bagi Pelajar Bukan Muslim DANA PENYELIDIKAN UNIVERSITI (DPU) UNISZA 2022 - 2024 7000.00 Leader
  8 Pembangunan Model Pengajaran Bertutur Bahasa Arab Berasaskan Syahid Al-Quran (Qul) DANA PENYELIDIKAN UNIVERSITI (DPU) UNISZA 2022 - 2024 10000.00 Member
  9 PEMBANGUNAN MODUL INFOGRAFIK INTERAKTIF BERASASKAN LAMAN WEB DALAM PEMBELAJARAN TATABAHASA ARAB GRADUATE ON TIME (GOT) GRANT UNISZA 2022 - 2023 10000.00 Member
  10 TOWARDS ISLAMIC PROSE ARTS GERAN AGENSI LUAR LAIN-LAIN 2023 - 2023 10000.00 Member
  11 PEMBANGUNAN MODUL INTERAKTIF BAHASA ARAB UNTUK ORANG AWAM (MIBARA) BERASASKAN PEMBELAJARAN TERADUN. DANA PENYELIDIKAN UNIVERSITI (DPU) UNISZA 2023 - 2025 10000.00 Member

  Intellectual Property

  2 records
  No Product/ Services Title Year Publication Type Role
  1 EZ-Arabic Mobile APP 2017 Copyright Co-Researcher
  2 iGQA 2.0: Infografik Interaktif Tatabahasa Arab 2023 Copyright Co-Researcher

  Commercialization

  0 records
  No Title Commercialization Status Year Role
  Award

  41 records
  No Award Title Product Name Institution Category Year Role
  1 Gold OTHERS 2023 iGQA 0.2: INFOGRAFIK INTERAKTIF PEMBELAJARAN TATABAHASA ARAB OTHERS 2023 National 2023 Member
  2 Gold UniCEL 2023 iGQA 0.2: INFOGRAFIK INTERAKTIF TATABAHASA ARAB UniCEL 2023 University 2023 Member
  3 Silver UniCEL 2023 ARABIC LANGUAGE TESTING AND MEASUREMENT UniCEL 2023 University 2023 Member
  4 Award/Icon OTHERS 2023 Anugerah Jasamu Dikenang - Penyelaras Program Pesisir OTHERS 2023 Faculty/PTj 2023 Principal Investigator
  5 Award/Icon OTHERS 2023 Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal 2023 - Fakulti Bahasa Dan Komunikasi OTHERS 2023 Faculty/PTj 2023 Principal Investigator
  6 Award/Icon AKS 2023 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022 AKS 2023 University 2023 Principal Investigator
  7 Others OTHERS 2022 Video Promosi OTHERS 2022 University 2022 Member
  8 Participant MPI 2022 iCQA 2.0: Infografik Interaktif Pembelajaran Tatabahasa Arab MPI 2022 National 2022 Member
  9 Award/Icon OTHERS 2022 Anugerah Khidmat Komuniti Fakulti Bahasa Dan Komunikasi 2022 OTHERS 2022 Faculty/PTj 2022 Principal Investigator
  10 Gold IUCEL 2021 iGQA: Modul Infografik Qawa'id Arabiyyah IUCEL 2021 National 2021 Member
  11 Gold MPI 2021 IGQA: INFOGRAFIK QAWA'ID ARABIYYAH MPI 2021 National 2021 Member
  12 Silver IUCEL 2021 mTasheel IUCEL 2021 National 2021 Member
  13 Gold OTHERS 2020 iGQA: Modul Infografik Beranimasi Dalam Pembelajaran Tatabahasa Arab OTHERS 2020 National 2020 Member
  14 Silver OTHERS 2020 i-Tasheel OTHERS 2020 National 2020 Member
  15 Award/Icon OTHERS 2020 Anugerah Pengajaran - Inovasi e-Pembelajaran OTHERS 2020 University 2020 Principal Investigator
  16 Award/Icon OTHERS 2019 Anugerah Penghargaan Minggu Perpustakaan UniSZA 2019 OTHERS 2019 University 2019 Principal Investigator
  17 Gold UniCEL 2019 Kualiti Hidup Komuniti Terpilih 2.0 (QoL-My 2.0) UniCEL 2019 University 2019 Member
  18 Bronze OTHERS 2019 iGnahu OTHERS 2019 National 2019 Member
  19 Gold UniCEL 2018 Integrated Naqli and Aqli Framework for Effective Dyslexia Arabic Language Learning Tools UniCEL 2018 National 2018 Principal Investigator
  20 Award/Icon OTHERS 2018 Buku OTHERS 2018 University 2018 Principal Investigator
  21 Award/Icon OTHERS 2018 Sijil Perkhidmatan Cemerlang OTHERS 2018 University 2018 Principal Investigator
  22 Silver ITEX 2017 Ez-Arabic Mobile App ITEX 2017 National 2017 Member
  23 Award/Icon OTHERS 2017 Anugerah Ahli Akademik Harapan OTHERS 2017 University 2017 Principal Investigator
  24 Award/Icon OTHERS 2017 Buku OTHERS 2017 University 2017 Member
  25 Gold MPI 2017 EZ-Arabic Mobile APP MPI 2017 National 2017 Member
  26 Award/Icon OTHERS 2017 Sijil Perkhidmatan Cemerlang 2017 OTHERS 2017 University 2017 Principal Investigator
  27 Award/Icon OTHERS 2016 Sijil Perkhidmatan Cemerlang 2016 OTHERS 2016 University 2016 Principal Investigator
  28 Award/Icon OTHERS 2016 Buku OTHERS 2016 University 2016 Member
  29 Award/Icon OTHERS 2016 Anugerah Staf Akademik Cemerlang 2016 - FBK OTHERS 2016 University 2016 Principal Investigator
  30 Gold IUCEL 2016 EZ-Arabic 2.0. EZ-Arabic 2.0 IUCEL 2016 National 2016 Member
  31 Award/Icon OTHERS 2015 Sijil Perkhidmatan Cemerlang 2015 OTHERS 2015 University 2015 Principal Investigator
  32 Award/Icon OTHERS 2015 Buku OTHERS 2015 University 2015 Member
  33 Bronze OTHERS 2014 EZ-ARABIC FOR CHILDREN: A Virtual Learning Resource Tool for Primary School OTHERS 2014 National 2014 Principal Investigator
  34 Award/Icon OTHERS 2014 Sijil Perkhidmatan Cemerlang 2014 OTHERS 2014 University 2014 Principal Investigator
  35 Gold OTHERS 2014 EZ-ARABIC FOR CHILDREN: A VIRTUAL LEARNING RESOURCE TOOL FOR MALAYSIAN PRIMARY SCHOOLS OTHERS 2014 National 2014 Member
  36 Silver MPI 2014 EZ-ARABIC FOR CHILDREN: A Virtual Learning Resource Tool for Primary School MPI 2014 National 2014 Member
  37 Silver OTHERS 2014 EZ-ARABIC FOR CHILDREN: A Virtual Learning Resource Tool for Primary School OTHERS 2014 International 2014 Member
  38 Special Award OTHERS 2014 EZ-ARABIC FOR CHILDREN: A Virtual Learning Resource Tool for Primary School OTHERS 2014 International 2014 Member
  39 Silver OTHERS 2014 EZ-ARABIC FOR CHILDREN: A Virtual Learning Resource Tool for Primary School OTHERS 2014 National 2014 Member
  40 Award/Icon OTHERS 2013 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2013 OTHERS 2013 University 2013 Principal Investigator
  41 Bronze OTHERS 2012 EZ-ARABIC FOR CHILDREN: A Virtual Learning Resource Tool for Primary School OTHERS 2012 National 2012 Member
  Contribution to University

  87 records
  No Body/Institution Appointment Category Year
  1 Juri Minggu Penyelidikan dan Inovasi (MPI) 2018 Juri/Hakim University 2018 - 2018
  2 Ahli Jawatankuasa Portfolio Kebajikan Staf (Bukan Akademik) Persatuan Staf Akademik (PSA) UniSZA Sesi 2018/2019 Ahli Jawatankuasa University 2018 - 2020
  3 Hakim Debat Piala Naib Canselor Kali Ke-10 2019 Juri/Hakim University 2019 - 2019
  4 Hakim Pertandingan Pidato Dan Kalam Jamaie Minggu Bahasa Arab (USLUB 2.0) Juri/Hakim Faculty/PTj 2019 - 2019
  5 Penceramah Program Bicara Antara Benua 6.0 English Is Alive In Terengganu Penceramah Faculty/PTj 2019 - 2019
  6 Penceramah Sesi Perjumpaan Mentor-Mentee Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Penceramah Faculty/PTj 2019 - 2019
  7 Panel Penilaian Pemenang Malam Anugerah Kewartawanan UniSZA 2019 Juri/Hakim University 2019 - 2019
  8 Pengajar Kelas Bahasa Arab Pejabat Wakaf Dan Infaq UniSZA Pengajar Faculty/PTj 2019 - 2019
  9 Manuscript Reviewer - Journal of Nusantara Studies (JONUS) Panel Penilai University 2019 - 2019
  10 Ahli Jawatankuasa Penyelarasan Laporan Aktiviti Hal Ehwal Akademik UniSZA Ahli Jawatankuasa University 2018 - 2018
  11 Ketua Gerak Kerja MoU Antara Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) dan Institut Terjemahan Buku Malaysia (ITBM) Ketua Faculty/PTj 2018 - 2018
  12 Ahli Jawatankuasa Kerohanian FBK Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2018 - 2018
  13 Pengulas Teks Ucapan Syarahan Tahunan Naib Canselor UniSZA Others University 2018 - 2018
  14 Hakim Pertandingan Debat Bahasa Arab Piala Ketua Pusat Pengajian (KPP), sempena Minggu Bahasa Arab 2018 Juri/Hakim University 2018 - 2018
  15 Ahli Jawatankuasa Kecil Teks Ucapan Konvokesyen UniSZA Kali ke-10 Ahli Jawatankuasa University 2018 - 2018
  16 Panel Forum Perdana Akhlak Rasulullah Idola Remaja Muslim Penceramah University 2020 - 2020
  17 AHLI JAWATANKUASA KERJA, SUNTINGAN, FOTOGRAFI & REKABENTUK KULIT DEPAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN UniSZA (LTPK) 2017 Ahli Jawatankuasa University 2018 - 2018
  18 Penyelia Akademik Program Latihan Industri, Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (Dengan Kepujian) Sesi 2018/2019 Others Faculty/PTj 2018 - 2018
  19 Ahli Jawatankuasa Kerja bagi Majlis Setulus Kasih Seindah Memori" Sempena Persaraan YM. Sharifah Nor Madiah binti Syed Omar Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2018 - 2018
  20 Ahli Jawatankuasa Laman Web Fakulti Bahasa dan Komunikasi bagi Tahun 2018 Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2018 - 2018
  21 Pengkuliah Surau Kolej Kediaman UniSZA Kampus Gong Badak Pengajar University 2018 - 2018
  22 Pengkuliah Surau Kolej Kediaman UniSZA Kampus Gong Badak Pengajar University 2018 - 2018
  23 Manuscript Reviewer - Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI University 2020 - 2020
  24 Penceramah Program Acassional Talk 2018 Penceramah Faculty/PTj 2018 - 2018
  25 Jawatankuasa Team Media Sosial UniSZA 2017-2018 Ahli Jawatankuasa University 2017 - 2018
  26 Ahli Jawatankuasa Majlis Persaraan Prof Madya Dr. Normah Yusof Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2018 - 2018
  27 AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN LAPORAN TAHUNAN UNISZA DAN PENYATA KEWANGAN (LTPK) UniSZA BAGI TAHUN 2017 Ahli Jawatankuasa University 2017 - 2018
  28 Ahli Jawatankuasa Kecil Teks Ucapan Majlis Konvokesyen ke 10 UniSZA Ahli Jawatankuasa University 2018 - 2018
  29 Penilai Manuskrip Buku Inovasi Pendidikan Tinggi Era Pandemik Covid-19 Panel Penilai University 2021 - 2021
  30 Juri Program Jumuah Reflection Sekretariat Rakan Muda UniSZA Juri/Hakim University 2021 - 2021
  31 Penceramah Bengkel Jati Diri Pengukuhan Rohani Dan Jasmani Pusat Asasi Sains Dan Perubatan Penceramah University 2021 - 2021
  32 AHLI JAWATANKUASA SUNTINGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN UNISZA (LTPK) 2018 Ahli Jawatankuasa University 2019 - 2019
  33 AHLI JAWATANKUASA SUNTINGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN UNISZA (LTPK) 2018 Ahli Jawatankuasa University 2019 - 2019
  34 Panel Penilai Pembentangan Usulan Penyelidikan Pelajar Sarjana (Mohammad Abdullah Abdur Rashid - SI2679) Panel Penilai Faculty/PTj 2018 - 2018
  35 Ahli Jawatankuasa Suntingan LTPK UniSZA 2018 Ahli Jawatankuasa University 2019 - 2019
  36 ANALISIS BALAGHAH TENTANG AYATAYAT AL-MARADH DALAM AL-QURAN - Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari JIMK Penilai Jurnal Lain-lain Indeks University 2022 - 2022
  37 Pusat Pembangunan Holistik Pelajar Penceramah University 2022 - 2022
  38 AHLI JAWATANKUASA KERJA LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN UnisZA (LTPK) BAGI TAHUN 2021 - Pusat Komunikasi Korporat Dan Pengurusan Perhubungan Ahli Jawatankuasa University 2022 - 2022
  39 AHLI JAWATANKUASA PROJEK PENDIGITALAN KAMUS BESAR ARAB MELAYUU DEWAN PENDIGITALAN BAHASA ARAB KOLABORASI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN DENGAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA - Institut Penyelidikan Produk Dan Ketamadunan Melayu Islam Ahli Jawatankuasa University 2022 - 2022
  40 International Conference on Malay, Arabic and English Literature - ICMAEL 2022 Pengerusi Faculty/PTj 2022 - 2022
  41 Pembentangan Sesi Selari International Conference on Malay, Arabic and English Literature - ICMAEL 2022 Pengerusi Faculty/PTj 2022 - 2022
  42 Pusat Pembangunan Holistik Pelajar Fasilitator University 2022 - 2022
  43 PENGULAS RUANGAN MALIM SARJANA BAGI BULETIN UniSZA BIL.38 - Penerbit UniSZA Others University 2022 - 2022
  44 PANEL FORUM & SAMBUTAN AMBANG KEMERDEKAAN - Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni Penceramah University 2022 - 2022
  45 Penyelia Latihan Industri Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (Dengan Kepujian) Semester Pendek Sesi 2022/2023 Penyelia Faculty/PTj 2022 - 2022
  46 Unit Komunikasi Dan Publisiti Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2021 - 2022
  47 Penasihat Akademik Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (Dengan Kepujian) Sesi 2021/2022 Penasihat Program Akademik Faculty/PTj 2021 - 2022
  48 Editor Buku Bertema Pusat Pengajian Bahasa Arab Editor Faculty/PTj 2022 - 2024
  49 Bengkel Penulisan Artikel Popular Dalam Media Massa Penceramah Faculty/PTj 2022 - 2022
  50 Persatuan Staf Akademik UniSZA Ahli University 2022 - 2022
  51 Pusat Islam Universiti Sultan Zainal Abidin Penceramah University 2023 - 2023
  52 Islamic Finance Student Association Fakulti Perniagaan Dan Pengurusan Penceramah University 2023 - 2023
  53 Unit Bahasa Arab Persatuan Mahasiswa Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Juri/Hakim Faculty/PTj 2023 - 2023
  54 Jawatankuasa Kerja Penyediaan Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan UniSZA Ahli Jawatankuasa University 2023 - 2023
  55 Bengkel Pedagogi Bahasa Arab Bagi Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab Pengerusi Faculty/PTj 2023 - 2023
  56 Program Speak With Confidence: Providing Local Community With Global Exposure Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2023 - 2023
  57 Penceramah Sempena Majlis Solat Hajat Perdana Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Penceramah Faculty/PTj 2023 - 2023
  58 Penasihat Program Komuniti Gilapan Potensi Lahirkan Bakat Komunikasi - Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal Penasihat University 2023 - 2023
  59 Ahli Jawatankuasa Akademik Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2023 - 2023
  60 Ahli Jawatankuasa Kualiti Akademik Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2023 - 2023
  61 Ahli Jawatankuasa Pemeriksa Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2023 - 2023
  62 Program International Cultural And Community Day Anjuran Bersama Pusat Pengajian Siswazah Dan Pusat Antarabangsa Penceramah University 2023 - 2023
  63 Afaq Lughawiyyah Journal - Wira dalam MS 46 Cerita Panji Hikayat Kelana Sita Kembara Penilai Jurnal Lain-lain Indeks University 2023 - 2023
  64 Afaq Lughawiyyah Journal - Malamih Al-Naqd Al-Binyawi fi Al-Adab Al-Arabi Al-Hadith: Dirasah ala Daw Al-Rukyah Al-Islamiyyah Penilai Jurnal Lain-lain Indeks University 2023 - 2023
  65 Ahli Lembaga Editor Jurnal Afaq Lughawiyyah Ahli Lembaga Editor jurnal Lain-lain Indeks University 2023 - 2024
  66 Ahli Jawatankuasa Spesifikasi Penyuntingan Terjemahan - Pelaksanaan Program Di Bawah Penajaan Kementerian Pengajian Tinggi - Persijilan Profesional KPT-PACE Ahli Jawatankuasa University 2023 - 2023
  67 Ahli Jawatankuasa Penilaian Penterjemahan Arab-Melayu - Pelaksanaan Program Di Bawah Penajaan Kementerian Pengajian Tinggi - Persijilan Profesional KPT-PACE Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2023 - 2023
  68 Penasihat Program Gilap Komunikasi Bina Identiti - Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Badak Penasihat University 2023 - 2023
  69 Program Tazkirah Ramadan Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Penceramah Faculty/PTj 2023 - 2023
  70 Audit Pembelajaran Dan Pengajaran Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab Di Mauritius Bagi Semester I Sesi 2022/2023 Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2023 - 2023
  71 Kerja Program Perkhemahan Bahasa Arab I (Mukhayyam Lughawi I) Semester II Sesi 2022/2023 Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2023 - 2023
  72 Anugerah Ijazah Kehormat Doktor Persuratan Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2023 - 2023
  73 Penilaian Harga Program Persijilan Meningkatkan Penguasaan Komunikasi Dalam Bahasa Inggeris Di Universiti Awam Di Bawah Penjanaan KPT-PACE Ahli Jawatankuasa University 2023 - 2023
  74 Kertas Peperiksaan Akhir Bagi Kursus Semester II Sesi 2022/2023 Panel Penilai Faculty/PTj 2023 - 2023
  75 Latihan Industri Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (Dengan Kepujian) Semester Pendek Sesi 2023/2024 Penyelia Faculty/PTj 2023 - 2023
  76 Lajnah Penerbitan Dan Penyelidikan Pusat Pengajian Bahasa Arab Ahli Jawatankuasa Faculty/PTj 2023 - 2023
  77 Program Kursus Penterjemahan Am Di Bawah Penjanaan KPT-PACE Ahli Jawatankuasa University 2023 - 2023
  78 Jawatankuasa Kerja Teks Ucapan Bagi Majlis Idul Ilmi Konvokesyen Ke-15 UniSZA Ahli Jawatankuasa University 2023 - 2023
  79 Jawatankuasa Penyaringan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2023/2024 Bagi Program Diploma Undang-Undang, Fakulti Undang-Undang Dan Hubungan Antarabangsa Ahli Jawatankuasa University 2023 - 2023
  80 Panel Penilai Pembentangan Pemantapan Tesis Calon Sarjana - Rashid Mohammad Abdullah Abdur Panel Penilai Faculty/PTj 2023 - 2023
  81 Panel Penilai Pembentangan Pemantapan Tesis Calon Sarjana - Musaed Tareq Abdullah Qasem Panel Penilai Faculty/PTj 2023 - 2023
  82 Fasilitator Bagi Program Nadwah Flexible Education With Soul FlexS Peringkat Universiti Fasilitator University 2023 - 2023
  83 Pembaca Doa Sempena Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman Antara Universiti Sultan Zainal Abidin Dengan Zarqa University Jordan Ahli Jawatankuasa University 2023 - 2023
  84 Afaq Lughawiyyah Journal - Al-Ightirab Al-Ruhi fi Al-Shi'r Al-'Arabi Al-Nigiri: Malamih min Qasidah Isa Alabi AbuBakr Penilai Jurnal Lain-lain Indeks University 2023 - 2023
  85 Penilai Dalaman Kertas Peperiksaan Akhir Kursus Semester I Sesi 2023/2024 Pusat Pengajian Bahasa Arab Panel Penilai Faculty/PTj 2023 - 2023
  86 Penyunting Artikel Naib Canselor - Manuskrip Ulama Serlah Kehebatan Bahasa Melayu Penilai Lain-lain Penerbitan University 2023 - 2023
  87 Penyunting Artikel Naib Canselor - Kepercayaan Pacu Kecemerlangan Pendidikan Penilai Lain-lain Penerbitan University 2023 - 2023
  Contribution to Community

  101 records
  No Body/Institution Appointment Category Year
  1 Judge - 1st E-Teaching Enhancement and Learning Innovation Carnival 2020 Juri/Hakim National 2020 - 2020
  2 Juri Penilai Pertandingan Inovasi Juri/Hakim National 2020 - 2020
  3 Manuscript Reviewer - Journal of Linguistics and Literature Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2020 - 2020
  4 PEWASIT ARTIKEL BITARA INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVILIZATIONAL STUDIES AND HUMAN SCIENCES, ISSN 2600-9080 Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2020 - 2020
  5 International League of Islamic Literature (Rabitah Al-Adab Al-Islami Al-'Alamiyyah) Ahli International 2010 - 2030
  6 Reviewer - Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2020 - 2020
  7 PROGRAM KHIDMAT KOMUNITI MASJID KAMPUNG PAUH, KUALA BERANG Ahli Jawatankuasa Village 2020 - 2020
  8 POSTER JUDGE FOR INTERNATIONAL SYMPOSIUM & EXHIBITION ON BUSINESS AND ACCOUNTING 2020 (ISEBA 2020) Juri/Hakim National 2020 - 2020
  9 Reviewer - 3L The Southeast Asian Journal of English Language Studies Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2020 - 2020
  10 Fasilitator dan Hakim Mukhayyam Lughawi I Bersama Pelajar Universiti Fatoni Juri/Hakim National 2018 - 2018
  11 Pewasit Jurnal Melayu, UKM Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2014 - 2014
  12 Reviewer - American Journal of Educational Research Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2013 - 2013
  13 Reviewer - Malay Bahasa Translation of “No Compulsion in Religion: Islam and the Freedom of Belief”, The Witherspoon Institute Penilai Buku Ilmiah/Modul International 2014 - 2014
  14 Ahli Panel Majlis Bicara Karya Wilayah Timur, Dewan Bahasa dan Pustaka Panel Penilai National 2014 - 2014
  15 PEMBENTANG KERTAS KERJA DISEMINAR PEMIKIRAN SYEIKH ABUL HASSAN AtI AN.NADWI Pembentang National 2015 - 2015
  16 MEMBER - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ARABIC TEACHERS Ahli International 2020 - 2020
  17 AHLI KEANGGOTAAN PERSEKUTUAN BAHASA ARAB Ahli International 2020 - 2022
  18 Ahli Panel Webinar Sastera Kembara 1.0 Anjuran Pusat Kajian Bahasa Arab Dan Tamadun Islam UKM Penceramah National 2021 - 2021
  19 Panel Penilai Kolokium Nukleus Amalan Terbaik 2.0 IPG Kampus Dato' Razali Ismail Panel Penilai State 2021 - 2021
  20 Liga Kesusasteraan Islam Antarabangsa Malaysia Ahli International 2021 - 2022
  21 PANEL PENILAI PERTANDINGAN POSTER INOVASI SEMPENA PROGRAM MENJENTIK KEMAHIRAN INOVASI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO' RAZALI ISMAIL Juri/Hakim State 2021 - 2021
  22 Reviewer - Asian Journal of Language, Literature And Culture Studies Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2020 - 2020
  23 Manuscript Reviewer - Al-Qiyam International Social Sciences and Humanities Journal Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2021 - 2021
  24 Laporan Khas Berita IKIM Penceramah National 2021 - 2021
  25 Reviewer - UFUQ International Journal of Arts and Social Science Research Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2021 - 2021
  26 Reviewer - Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS) Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2021 - 2021
  27 Penyumbang Rancangan Syawal Hari Kemenangan Di Radio IKIM Penceramah National 2021 - 2021
  28 Manuscript Reviewer - Arabiyat Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2021 - 2021
  29 Manuscript Reviewer - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, UTM Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2019 - 2019
  30 Manuscript Reviewer - Arabi Journal of Arabic Studies Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2021 - 2021
  31 Manuscript Reviewer - International Journal of Contemporary Education, Religious Studies and Humanities Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2021 - 2021
  32 PEMBIMBING BACAAN DAN TAHSIN AL QURAN MASJID KG BUTUT KUALA BERANG TERENGGANU Pengajar Village 2021 - 2021
  33 Manuscript Reviewer - Bitara International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2019 - 2019
  34 Juri Pertandingan Inovasi Ednovac Peringkat Kebangsaan / IPG Kampus Dato' Razali Juri/Hakim National 2019 - 2019
  35 Panel Juri Minggu Penyelidikan dan Inovasi 2019 (MPI'19) Juri/Hakim State 2019 - 2019
  36 Juri Pertandingan Amalan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran 2019 Peringkat UMT Juri/Hakim State 2019 - 2019
  37 Penceramah Kursus Dai Digital, Institut Latihan Islam Malaysia Wilayah Timur (ILTIM) Kampus Besut Penceramah District 2019 - 2019
  38 Penceramah Kem Trio Lughawi 4.0 SPM 2019 SM Agama Khairiah Penceramah District 2019 - 2019
  39 Penceramah Kem Mukhayyam Fi Tadhmin An-Najah SM Agama Mahmudiah Penceramah District 2019 - 2019
  40 Penceramah Program Malam Cinta Ilmu Siri 3, Sekolah Kebangsaan Kulai Penceramah District 2021 - 2021
  41 MANUSCRIPT REVIEWER - AL-QIYAM INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES JOURNAL Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2020 - 2020
  42 MANUSCRIPT REVIEWER - ARABIYAT: JURNAL PENDIDIKAN BAHASA ARAB DAN KEBAHASAARABAN Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2020 - 2020
  43 MANUSCRIPT REVIEWER - ARABI :JOURNAL OF ARABIC STUDIES Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2020 - 2020
  44 Penceramah Program Wacana Ahli Sunnah Wal Jamaah, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Penceramah National 2016 - 2016
  45 Pewasit Makalah Jurnal Pertanika Mahawangsa, UPM Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2016 - 2016
  46 Penyelia Projek Revolusi Pelancongan Mamaknan, Program Duta Jauhar 2016/2017, Yayasan Pelajaran Johor Penyelia National 2016 - 2016
  47 Ahli Panel Forum Perdana Jabatan Penyiaran Terengganu (RTM) Penceramah State 2016 - 2016
  48 Penceramah Program Pasca STAM: Prospek Pengajian Bahasa Arab dan Kerjaya, Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin Penceramah District 2016 - 2016
  49 Penulis Artikel Kolumnis Majalah Waqaf, Yayasan Waqaf Malaysia Others National 2015 - 2015
  50 Panel Forum Ramadhan, Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu Penceramah District 2015 - 2015
  51 Penceramah Motivasi Kem Pemantapan Akademik PT# dan SPM, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Telemong Penceramah District 2015 - 2015
  52 Pewasit Jurnal Melayu , UKM Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI National 2015 - 2015
  53 Hakim Anugerah Persatuan Wartawan Terengganu (PEWARTA) 2015 Juri/Hakim State 2015 - 2015
  54 Program Bahasa Arab Radio Malaysia TERENGGANUfm, Jabatan Penyiaran Terengganu (RTM) Pengajar District 2013 - 2013
  55 Kolumnis Mingguan Ruangan “Addin” (Isnin) Akhbar Harian Metro/New Straits Times Press (M) Bhd. Others National 2013 - 2013
  56 Kolumnis Ruangan “Kod Wahyu”Majalah Solusi/Telaga Biru Sdn. Bhd. Others National 2014 - 2014
  57 Reviewer - American Journal of Educational Research / Science and Education Publishing, USA Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2015 - 2016
  58 Reviewer of International Journal of Islamic and Civilizational Studies (Article Title: Social Media and its Effects on Muslim Students: The Case of Nasarawa State University, Keffi, Nigeria) / UTM Penilai Jurnal Lain-lain Indeks National 2017 - 2017
  59 Reviewer of International Journal of Islamic and Civilizational Studies (Article Title: Arabic Language in the Face of Multiple Challeges in Nigeria: A Case of Boko Haram Insurgency) / UTM Penilai Jurnal Lain-lain Indeks National 2018 - 2018
  60 Penilai Artikel Jurnal Melayu (Tajuk Artikel: Islam dalam Persembahan Dikir Al-Burdah oleh Pertubuhan Badan Kesenian dan Kebudayaan, Kampung Sessang, Sarawak) / UKM Penilai Jurnal Lain-lain Indeks National 2018 - 2018
  61 Penilai Artikel Jurnal Al-Syafi’i (Tajuk Artikel: Diwan al-Imam al-Shafi’i bi Tahqiq Mujahid Mustafa Bahjat: Naqd wa Taqwim) / Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2018 - 2018
  62 Reviewer of At-Tajdid International Refereed Arabic Journal (Article Title: Al-Riwayah al-Tarikhiyyah bayna al-Mawdu’iyyah wa al-Fanniyyah ‘inda Ahmad Ali Bakatheer wa Jurji Zaydan) / IIUM Penilai Jurnal Lain-lain Indeks National 2018 - 2018
  63 Penceramah Jemputan Program Bicara Ilmu, Pejabat Agama Daerah Marang, Terengganu Penceramah District 2018 - 2018
  64 Penceramah Jemputan Program Bicara Ilmu Penceramah State 2018 - 2018
  65 Pandemik di Timur Tengah Dalam Karya Kesusasteraan Arab: Satu Tinjauan Awal: Pandemics in the Middle East in Arabic Literary Works: A Preliminary Review - International Journal of Islamic and Civilizational Studies UMRAN Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2022 - 2022
  66 Measuring religious support as protective factor: the religious life - Journal of Sociology and Anthropology Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2022 - 2022
  67 ??????? ??????? ?? ???????? ??????? ?? ???? ????? ??? ???? ??????? ??????? - International Conference on Islamic Contemporary and Management KUIPs Penilai Jurnal Lain-lain Indeks National 2022 - 2022
  68 SOCIAL STRATIFICATION AS A CATALYST FOR XENOPHOBIA IN KENNETH MASWABI'S POEMS - 3L: Language, Linguistics, Literature The Southeast Asian Journal of English Language Studies Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2022 - 2022
  69 Manuscript Reviewer Vol 9 no 1 - Arabiyyat Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2022 - 2022
  70 ANALISIS KESILAPAN KATA TUGAS DALAM KARANGAN BAHASA MELAYU MURID TAHUN ENAM. - Asian Journal of Civilizational Studies AJOCS Penilai Jurnal Lain-lain Indeks National 2022 - 2022
  71 Rabbanica Journal of Revealed Knowledge Penilai Jurnal Lain-lain Indeks National 2022 - 2022
  72 Variasi Pemaknaan Uslub al-Tanbih dalam Su rah Al-lmran - Penerbit UPSI Penilai Lain-lain Penerbitan National 2022 - 2022
  73 Radio Manis Fm Penceramah State 2022 - 2022
  74 Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Penceramah State 2022 - 2022
  75 Al-Suwar al-Kinaiyyah fi Mukhtarat Kitab al-Azkiya li Abi al-Faraj Ibn al-Jawzi - Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2022 - 2022
  76 MINGGU SUAIKENAL (TAARUF) UIAM, Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Penceramah International 2022 - 2022
  77 Al Ittihad Al Dawli Li Al Lughah Al Arabiyyah - The International Union of Arabic Language Ahli International 2020 - 2022
  78 International Conference on Malay, Arabic and English Literature ICMAEL 2022 Ahli Jawatankuasa National 2022 - 2022
  79 Liga Kesusasteraan Islam Antarabangsa Malaysia Ahli National 2022 - 2022
  80 Arabi: Journal of Arabic Studies - Arabic Teacher and Lecturer Association of Indonesia-Synchronous Arabic Learning Based on Socio-Cultural Theory: New Trends in Arabic Learning at University Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2022 - 2022
  81 Ahli Sidang Produksi Dakwah Penerbitan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Ahli Jawatankuasa National 2021 - 2023
  82 Jawatankuasa Penyemakan Dan Penilaian Khutbah Negeri Terengganu Tahun 2023 Ahli Jawatankuasa State 2023 - 2023
  83 Sidang Produksi Dakwah Penerbitan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Tahun 2021-2023 Ahli Jawatankuasa National 2021 - 2023
  84 Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia-BELIA DAN SASTERA: APA KALIAN BACA? Penceramah National 2023 - 2023
  85 Pertandingan Nyanyi Lagu Arab-Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Wilayah Terengganu Juri/Hakim State 2023 - 2023
  86 Liga Kesusasteraan Islam Antarabangsa Malaysia Ahli National 2023 - 2023
  87 Asian Journal of Civilizational Studies - The Correlation between Interpersonal Communication Skill and Motivation in Foreign Language Learning Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2023 - 2023
  88 Asian Journal of Civilizational Studies - Analysis of Grammatical Errors among the Indigenous Students Jakun Lenga, Muar Johor Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2023 - 2023
  89 Asian Journal of Language, Literature and Culture Studies - Cultural Signifiers as African Identity in Achebe's Novels Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2023 - 2023
  90 Issues in Language Studies Journal - A Comparative Study of the Chinese ? (G) and the Malay BUAH Numeral Classifiers Penilai Jurnal Berindeks Scopus/ISI International 2023 - 2023
  91 RABBANICA Journal of Revealed Knowledge - Al-Ibarat Al-Rabitah fi Al-Lughah Al-Arabiyyah: Dirasah Madkhaliyyah Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2023 - 2023
  92 Juri Pertandingan Kitabatul Maqal Majlis Ihtifal Ilmi Sanawi Sekolah-Sekolah Menengah Agama Negeri Terengganu MUSMAT 2023 Juri/Hakim State 2023 - 2023
  93 Pembicara Undangan Topik Jumaat Radio IKIM - Jiran: Dekat, Tapi Susah Sepakat Penceramah National 2023 - 2023
  94 Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Penceramah State 2023 - 2023
  95 3L Language, Linguistics, Literature The Southeast Asian Journal of English Language Studies - Religious Tolerance within Captivity: Exploring Leo Africanus and Panglima Awang as Heteroglot Travel Novels Penilai Jurnal Berindeks ISI Q2 International 2023 - 2023
  96 American Journal of Educational Research - Motivation and Attitudes of Second Language Learners of Arabic in Saudi Arabia Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2023 - 2023
  97 Afaq Lughawiyyah Journal - Islamic Urdu Literature: A Heretical Islamic Literature in Indian Subcontinent Penilai Jurnal Lain-lain Indeks National 2023 - 2023
  98 Jawatankuasa Pusat Liga Kesusasteraan Islam Antarabangsa Malaysia Ahli Jawatankuasa National 2023 - 2024
  99 Pusat Bahasa Terengganu, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Terengganu (Program Mukhayyam Lughawi ll 2023) Penasihat State 2023 - 2023
  100 Journal Reviewer - Diwan: Journal of Arabic Language and Literature Volume 9 Penilai Jurnal Lain-lain Indeks International 2023 - 2023
  101 Penasihat Program Mukhayyam Lughawi II Kerjasama Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Dengan Pusat Bahasa Terengganu Penasihat Program Akademik State 2023 - 2023
  Consultation

  12 records
  No Body/Institution Appointment Category Year
  1 Pakar Rujuk Aktiviti Pelajar Kolej Kediaman UniSZA Pakar Rujuk/Pakar Bidang University 2021 - 2022
  2 PAKAR BAGI PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TERHADAP TEMA/ SOALAN TEMUBUAL BERTULIS DATA KUALITATIF KAJIAN PERINGKAT DOKTOR FALSAFAH (MOHAMAD NOR AMIN BIN SAMSUN BAHARUN), UiTM Pakar Rujuk/Pakar Bidang National 2021 - 2021
  3 Perunding Pakar Akademik Bahasa Arab, Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu Perunding State 2021 - 2021
  4 PAKAR PERUNDING AKADEMIK PROGRAM MUKHAYYAM MUNAQASYAH TAMMAH QAWAID LAM SMA MAHMUDIAH, KUALA BERANG Perunding District 2020 - 2020
  5 PERUNDING PAKAR AKADEMIK BAHASA ARAB SEMPENA FESTIVAL IFTIFAL ILMI SENAWI SMKA TERENGGANU - Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu Pakar Rujuk/Pakar Bidang State 2022 - 2022
  6 Program Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arabdengan Kepujian Pakar Rujuk/Pakar Bidang University 2022 - 2022
  7 Akademi Al Qudwah Learning Perunding National 2021 - 2022
  8 Program Di Bawah Penjana Kementerian Pengajian Tinggi - Persijilan Profesional (KPT-PACE) Bagi Tahun 2022/2023 UniSZA - Kursus Penyuntingan Terjemahan Pakar Rujuk/Pakar Bidang University 2022 - 2023
  9 Program Di Bawah Penjana Kementerian Pengajian Tinggi - Persijilan Profesional (KPT-PACE) Bagi Tahun 2022/2023 UniSZA - Kursus Penterjemahan Bahasa Arab-Bahasa Melayu Pakar Rujuk/Pakar Bidang University 2022 - 2023
  10 Program Di Bawah Penjana Kementerian Pengajian Tinggi - Persijilan Profesional (KPT-PACE) Bagi Tahun 2022/2023 UniSZA - Kursus Penterjemahan Am Pakar Rujuk/Pakar Bidang University 2022 - 2023
  11 Pakar Penilai Untuk Kesahan Instrumen Kajian FRGS - Pembangunan Model Homeschooling Kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA bagi Kanak-kanak daripada Golongan B40 Pakar Rujuk/Pakar Bidang Faculty/PTj 2023 - 2023
  12 Pakar Rujuk Program Mukhayyam Lughawi II Fakulti Bahasa Dan Komunikasi Pakar Rujuk/Pakar Bidang Faculty/PTj 2023 - 2023
  Training

  5 records
  No Training/Workshop Start Date End Date Venue Organizer
  1 Bengkel Penulisan & Penerbitan Makalah Dalam Jurnal Berindeks SCOPUS, ISI-WOS, ERA dan OA 2016-03-01 2016-03-02 Dewan Perdana, UniSZA Kampus Gong Badak Fakulti Bahasa dan Komunikasi & Pusat Pengajian Siswazah, UniSZA
  2 Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Anwar Ridhwan 2013-07-02 2013-07-03 Dewan Dato' Hassan Ahmad, DBP Dewan Bahasa & Pustaka
  3 SEMINAR SERANTAU INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI ISLAM 2012 (SEIPTI 2012) 2012-12-12 2012-12-13 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA FAKULTI KEPIMPINAN & PENGURUSAN, USIM
  4 Bengkel Bina Upaya Penulisan Artikel Jurnal, UniSZA 2012 2012-10-09 2012-10-11 Sutra Beach Resort, Terengganu Pusat Penerbitan, Universiti Sultan Zainal Abidin
  5 NADWAH SERANTAU BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB KETIGA 2012-10-03 2012-10-04 FAKULTI BAHASA MODEN & KOMUNIKASI, UPM JABATAN BAHASA ASING, FAKULTI BAHASA MODEN & KOMUNIKASI, UPM